Skupina EIZO si je vědoma své ekologické odpovědnosti a při svém podnikání zohledňuje životní prostředí. Dbáme na dopady našeho podnikání na životní prostředí a chceme přispívat k udržitelnému rozvoji naší společnosti. Proto vyvíjíme celosvětové úsilí o efektivní využívání zdrojů, předcházení klimatické změně, ochranu životního prostředí (včetně ochrany ekosystémů a biologické rozmanitosti), předcházení znečištění životního prostředí a omezování dalších rizik pro životní prostředí.

Naše činnosti v souladu s managementem životního prostředí

Management životního prostředí jsme zavedli v souladu s našimi zásadami nakládání s energií a ochrany životního prostředí. V roce 1998 byl poprvé podroben certifikaci dle ISO 14001. Nadto jsme zavedli opatření pro snižování objemu odpadu i surovinové a energetické náročnosti. Díky uplatnění managementu životního prostředí jsme učinili i pokroky v dalších oblastech, neboť vytyčené cíle odpovídají směřování k výrobkům šetrnějším k životnímu prostředí a rostoucí poptávce po ekologických výrobcích.

EIZO zavedlo opatření k ochraně životního prostředí odpovídající přepracované normě ISO 14001: 2015 a podléhající správě a kontrole zmocněnců managementu životního prostředí. Tyto iniciativy jsou v souladu s manažerskými směrnicemi a firemními strategiemi vedení. Odborná skupina „Corporate Safety Section of the General Affairs Department“ podporuje naše činnosti na poli životního prostředí a zároveň sleduje spotřebu energie našich pracovišť a zařízení, využívání chemikálií a nakládání s odpady. Odborná skupina „Certified Standards Section of the Technology Management Department“ zodpovídá za naše výrobky, shromažďuje informace o životním prostředí na celém světě a urychluje vývoj výrobků šetrnějších k životnímu prostředí.

Naše certifikace ISO 14001 byla v hospodářském roce 2018 přezkoumána a obnovena nezávislou organizací. Dále byly provedeny interní a zákaznické audity týkající se nakládání s chemikáliemi zohledňující nové poznatky o jedovatých látkách získané v uplynulých letech.

Dodržování norem pro ochranu životního prostředí

V rámci našeho úsilí o aktivní vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí plníme zákonné požadavky Japonska i dalších zemí a zajišťujeme soulad našich předních výrobků s významnými nezávaznými normami pro ochranu životního prostředí na všech trzích.

Výrobky značky EIZO vyhovují evropským směrnicím včetně směrnice WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních), RoHS (Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií) a ErP (Stanovení požadavků na hospodárný návrh výrobků spotřebovávajících energii).  I v mimoevropských státech považujeme tyto směrnice za námět k podobnému chování.

Používáme také příslušná normovaná označení, například TCO Certified Generation 8 (celosvětově nejpodrobnější normy pro monitory), EPEAT (mezinárodní norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů), ENERGY STAR 7.1 (norma energetické účinnosti platná ve Spojených státech amerických) a PC Green Label (japonská norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů). Kromě toho se aktivně podílíme na rozvoji norem TCO, ENERGY STAR a PC Green Label.

Využívání sluneční energie v ústředním sídle společnosti EIZO

Sídlo mezinárodního koncernu EIZO leží v japonském Hakusanu – v oblasti známé blízkostí Japonského moře, Hakusanského pohoří a dalších přírodních krás.

Přechodem na obnovitelné energie hodláme přispět ke snížení emisí CO2. V roce 2016 jsme na střechu naší továrny instalovali 715 slunečních panelů s výkonem 180 kW. Kromě toho jsme dalších 1014 slunečních panelů o výkonu 250 kW rozmístili na okolní pozemky.
Tyto panely dodávají energii 373 000 kWh ročně. Tím se ročně ušetří emise 239 tun CO2.