Strategie zodpovědného získávání nerostů

Nerosty patří mezi důležité suroviny používané při výrobě součástek pro výpočetní techniku a elektroniku. Zisky z dobývání těchto nerostů však v některých konfliktních a rizikových oblastech (např. v Demokratické republice Kongo a v sousedních státech) slouží částečně k financování skupin podněcujících konflikty a nelegální aktivity spojené s potlačováním lidských práv při nucené či dětské práci, ničení životního prostředí nebo praní špinavých peněz. Používání těchto nerostů tak může podporovat činnost zmíněných skupin.

Věříme, že zohledňování tohoto problému spadá do naší společenské odpovědnosti. Proto skupina EIZO odebírá nerosty pouze ze zdrojů, které nejsou spojeny s podobnými konflikty či nelegálními machinacemi.

Zkoumáme a vyhodnocujeme vždy celý dodavatelský řetězec, abychom se ujistili, že určité nerosty označované také jako konfliktní materiály (dle amerického zákona Dodd-Frank Act jde o zinek, tantal, wolfram a zlato; dále sem zahrnujeme i kobalt) nepocházejí ze zdrojů účastnících se nelegální činnosti. Pokud zjistíme, že dodavatel je zapleten do nelegálních machinací, přijmeme příslušná opatření.

Kromě toho jsme členy inciativy „Responsible Minerals Initiative“ (RMI) a zasazujeme se o zodpovědné dobývání nerostů v konfliktních a rizikových oblastech.

Proces Due Diligence

Své směrnice pro zodpovědné získávání nerostů zveřejňujeme na webových stránkách a od všech článků našeho dodavatelského řetězce vyžadujeme, aby se v součástech určených pro naše výrobky používaly výhradně materiály nezatížené spojitostí se zmíněnými konflikty.

Dále provádíme v celém dodavatelském řetězci každoroční dotazování ohledně zemí původu jmenovaných nerostů, abychom měli jistotu, že s jejich získáváním se nepojí žádné nelegální činnosti. K tomu používáme standardizovaný formulář RMI „Conflict Minerals Reporting Template“ (CMRT).

Pokud některý subjekt v našem dodavatelském řetězci uvede huť nesplňující normy RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), požádáme jej o důkladné prověření a/nebo audit RMAP této huti, případně o zvážení spolupráce s jinou hutí s certifikátem RMAP.