Certifikované systémy environmentálního řízení

Management životního prostředí jsme zavedli v souladu s našimi zásadami nakládání s energií a ochrany životního prostředí. V roce 1998 byl poprvé podroben certifikaci dle ISO 14001. Nadto jsme zavedli opatření pro snižování objemu odpadu i surovinové a energetické náročnosti. Díky uplatnění managementu životního prostředí jsme učinili i pokroky v dalších oblastech, neboť vytyčené cíle odpovídají směřování k výrobkům šetrnějším k životnímu prostředí a rostoucí poptávce po ekologických výrobcích.

EIZO zavedlo opatření k ochraně životního prostředí odpovídající přepracované normě ISO 14001: 2015 a podléhající správě a kontrole zmocněnců managementu životního prostředí. Tyto iniciativy jsou v souladu s manažerskými směrnicemi a firemními strategiemi vedení. Odborná skupina „Corporate Safety Section of the General Affairs Department“ podporuje naše činnosti na poli životního prostředí a zároveň sleduje spotřebu energie našich pracovišť a zařízení, využívání chemikálií a nakládání s odpady. Odborná skupina „Certified Standards Section of the Technology Management Department“ zodpovídá za naše výrobky, shromažďuje informace o životním prostředí na celém světě a urychluje vývoj výrobků šetrnějších k životnímu prostředí. Naše certifikace ISO 14001 byla v hospodářském roce 2018 přezkoumána a obnovena nezávislou organizací. Dále byly provedeny interní a zákaznické audity týkající se nakládání s chemikáliemi zohledňující nové poznatky o jedovatých látkách získané v uplynulých letech.

Ve fiskálním roce 2019 jsme také získali certifikaci ISO 50001 od nezávislého orgánu.

Soulad s nejnovějšími environmentálními normami

V rámci našeho úsilí o aktivní vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí plníme zákonné požadavky Japonska i dalších zemí a zajišťujeme soulad našich předních výrobků s významnými nezávaznými normami pro ochranu životního prostředí na všech trzích.

Výrobky značky EIZO vyhovují evropským směrnicím včetně směrnice WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních), RoHS (Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií) a ErP (Stanovení požadavků na hospodárný návrh výrobků spotřebovávajících energii).  I v mimoevropských státech považujeme tyto směrnice za námět k podobnému chování.

Používáme také příslušná normovaná označení, například TCO Certified Generation 9 (celosvětově nejpodrobnější normy pro monitory), EPEAT (mezinárodní norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů), ENERGY STAR® (norma energetické účinnosti platná ve Spojených státech amerických) a PC Green Label (japonská norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů). Kromě toho se aktivně podílíme na rozvoji norem TCO, ENERGY STAR® a PC Green Label.

Zlepšení funkcí úspory energie

Naše monitory mají mnoho funkcí, které snižují spotřebu energie a emise CO2.

Úspora až 30 % energie

EcoView-Optimizer vyhodnocuje podobu obrazu a plně automaticky snižuje jas podsvícení, aniž by utrpěla obrazová kvalita. Tím klesá spotřeba elektřiny.

Úspora energie při vypnutí

Všechny monitory FlexScan jsou vybaveny mechanickým síťovým vypínačem. Vypnete-li monitor síťovým vypínačem, nespotřebovává vůbec žádnou elektřinu. Ale i v pohotovostním režimu Stand-by leží spotřeba v závislosti na modelu na úrovni 0,5 W nebo méně.

Více než jen ergonomická funkce

Funkce Auto-EcoView neustále přizpůsobuje jas obrazovky okolnímu osvětlení. V porovnání s monitorem provozovaným při plném jasu podsvícení tak můžete ušetřit až polovinu elektřiny.

Dokonalý pro víceobrazovkový provoz

V softwaru Screen InStyle můžete spotřebu elektřiny a další nastavení spravovat dokonce i ve víceobrazovkovém režimu. Serverová aplikace Screen InStyle Server navíc umožňuje systémovým správcům ovládat všechny monitory připojené k počítači. Takto lze provádět ústřední správu všech monitorů EIZO v síti.

Více informací zde

Ekologický design

Pro naše kryty monitorů používáme plasty a barvy obsahující zpomalovače hoření v omezené míře. Tím snižujeme negativní dopad na životní prostředí a uživatele a zlepšujeme recyklovatelnost našich výrobků.

Díky dlouholetému výzkumu se nám podařilo dosáhnout hladké, homogenní barvy a struktury krytů monitorů bez použití laku.

U mnoha našich monitorů FlexScan EV již používáme více než 60 % recyklátu pro plasty krytu.

Udržitelné obaly a recyklace výrobků

Vlevo: konvenční obaly / vpravo: materiály šetrné k životnímu prostředí

Pro balení našich výrobků používáme lepenku z recyklovaného papíru a přepravní podložky monitorů FlexScan EV jsou rovněž vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů. Kabely jsou navíc zabaleny do ekologické celulózové fólie namísto plastových sáčků. Tím se snižuje množství plastového odpadu, který se dostává do životního prostředí, šetří se zdroje a podporuje se opětovné použití materiálů.

V Japonsku, některých částech Evropy a USA odebíráme použité monitory k recyklaci, abychom splnili svou odpovědnost i po skončení životnosti našich výrobků.

Snížení emisí skleníkových plynů

Snižování emisí skleníkových plynů je naléhavým celosvětovým problémem. Společnost EIZO si uvědomuje, že většina emisí CO2 pochází ze spotřeby elektřiny, a proto hodlá do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Více informací

EIZO Sustainabilty: Environmental impact
Přehled dopadů našich obchodních činností na životní prostředí
EIZO: Emise CO2 a spotřeba energie
Emise CO2 a spotřeba energie
Cíle pro snížení emisí CO2
Cíle pro snížení emisí CO2

Přechodem na obnovitelné zdroje energie chceme přispět ke snížení emisí CO2. V roce 2016 jsme na střeše našeho závodu instalovali 715 solárních modulů o výkonu 180 kW. Kromě toho jsme v okolí instalovali dalších 1014 solárních modulů o výkonu 250 kW.

Moduly poskytují výnos elektrické energie 373 000 kWh ročně. To nám umožňuje ušetřit 239 tun emisí CO2 ročně.

Průběžná optimalizace v rámci dodavatelského řetězce

Zavedli jsme vlastní ekologické standardy EIZO a upřednostňujeme nákup ekologicky šetrných výrobků, komponent a materiálů (včetně obalů), které splňují naše požadavky na kvalitu, funkčnost a cenu.

Další informace o našich standardech pro ekologické zadávání veřejných zakázek (na mezinárodních webových stránkách společnosti EIZO).

Nezávislé monitorování chemických látek

U všech používaných komponentů zakazujeme nebo kontrolujeme používání zakázaných chemických látek v souladu s klíčovými ekologickými normami a příslušnými právními předpisy.