I. Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti EIZO

1. Rozsah platnosti

Tyto Zásady ochrany osobních údaju se vztahují na webové stránky www.eizo.cz provozované spolecností EIZO Europe GmbH. Zásady ochrany osobních údaju upravují zpusob, jakým spolecnost EIZO Europe GmbH (a její partnerské spolecnosti TWT reality bytes neue medien gmbh a XQueue GmbH) nakládají s údaji týkajícími se uživatelu webových stránek.

2. Vymezení pojmu

„Osobní údaje“ jsou informace o osobních a materiálních pomerech fyzické osoby jako napr. její jméno, adresa ci telefonní císlo. Informace o uživateli, jež nelze dát do prímé souvislosti s konkrétní osobou (napr. pocet uživatelu urcité stránky v daném casovém období) se nepovažují za osobní údaje. Webové stránky, na nichž EIZO spolecne s partnerskými firmami nabízí služby, se souhrnne oznacují jako „webové stránky EIZO“.

Firma EIZO Europe GmbH se oznacuje jako „EIZO“.

Uživatelé registrovaní na webových stránkách EIZO se oznacují jako „uživatelé“.

Osobní údaje zadávané uživateli behem registrace k užívání webových stránek EIZO se oznacují jako „registracní údaje“.

3. Zásady zpracování osobních údaju

EIZO se pri zacházení s osobními údaji uživatelu rídí následujícími zásadami:

3.1 EIZO shromažduje, zpracovává a využívá osobní údaje v souladu se Zákonem o ochrane osobních údaju Spolkové republiky Nemecko.

3.2 Spolecnost EIZO využívá osobní údaje uživatelu výhradne aby uživatelum umožnila používání webových stránek EIZO podléhajících registraci, aby uživatelum umožnila uzavrení smlouvy ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek spolecnosti EIZO a jejích partnerských firem a tuto smlouvu mohla plnit, a aby mohla vystavit fakturu na placené zboží. EIZO dále využívá vaše údaje k rozesílání svého e-mailového Zpravodaje, pokud jste k tomu dali souhlas, a k zasílání informací o stavu vašeho nákupního košíku, pokud jste se přihlásili k odběru Zpravodaje EIZO. Spolecnost EIZO ani její partnerské firmy v žádném prípade nepredávají osobní údaje uživatelu tretím stranám za úcelem reklamy a marketingu ani je jinak na tretí strany neprevádejí, pokud to není nutné pro plnení služeb, k nimž se spolecnost EIZO zavázala.

3.3 Výjimky z bodu 3.2 mohou nastat pri plnení zákonných ustanovení vyžadujících spolupráci s orgány trestního stíhání ci s jinými státními orgány nebo pri konkrétním podezrení na zneužití webových stránek EIZO nastalém v rozporu se smluvními povinnostmi nebo zákonnými ustanoveními.

3.4 Uživatel se muže kdykoliv informovat o osobních údajích uložených u spolecnosti EIZO a tyto osobní údaje muže menit.

3.5 Je-li uživatelem udelen souhlas se zpracováním osobních údaju presahující rámec nutný k plnení smlouvy, muže dotycný uživatel tento souhlas kdykoliv odvolat.

4. Zasílání Zpravodaje 

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho Zpravodaje EIZO. K tomu musíte zadat svoji e-mailovou adresu, na níž vám budeme Zpravodaj zasílat. Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas s tím, že vaše údaje budeme používat k zasílání Zpravodaje, abychom vás mohli informovat o novinkách. Vaše e-mailová adresa nebude použita k žádným jiným účelům a zejména nebude předána žádné třetí straně.

Při přihlášení ke Zpravodaji používáme dvojité ověření. Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail, v němž vás poprosíme, abyste svůj zájem o Zpravodaj potvrdili kliknutím na příslušný odkaz. Zpravodaj obdržíte teprve po potvrzení provedeném kliknutím na odkaz v e-mailu.

Máte kdykoliv možnost odhlásit se z odběru Zpravodaje a odvolat svůj souhlas s jeho zasíláním. K tomu účelu použijte prosím příslušný odkaz v zaslaném Zpravodaji. Vaše e-mailová adresa pak bude neprodleně vymazána z našeho systému.

5. Registracní údaje

Není-li stanoven užší rozsah údaju, získávají a zpracovávají se následující registracní údaje:

  • firma;
  • oslovení, príp. titul;
  • jméno a príjmení;
  • telefonní císlo;
  • e-mailová adresa;
  • adresa.

6. Cookies

Webové stránky EIZO využívají tzv. „Session-Cookies“, jež jsou prirazovány uživatelum behem jejich návštevy, aby je systém mohl opet rozpoznat. Session-Cookies zpríjemnují používání systému a po skoncení relace automaticky zanikají. Session-Cookies se nevyužívají k vyhodnocení chování uživatelu na webových stránkách.

7. Údaje v logu

Pri každém vyvolání stránky se prístupové údaje uloží do souboru protokolu – tzv. logu serveru. Ukládaná množina dat obsahuje následující údaje:

  • IP-adresa uživatele (jejímž prostrednictvím lze prípadne identifikovat jeho pocítac);
  • Remote Host (jméno a IP-adresa pocítace, jenž si stránku vyžádal);
  • cas, stav, objem prenesených dat a webová stránka, z níž se uživatel na požadovanou stránku dostal (tzv. „Referrer“);
  • oznacení a informace o verzi použitého webového prohlížece (tzv. „User-Agent“).

Pokud spolecnost EIZO údaje z logu vubec využívá, ciní tak výhradne za statistickými úcely. Ty slouží k optimalizaci webových stránek EIZO napr. analýzou uživatelského chování behem jednotlivých dní nebo hodin v rámci dne a objemu dat prenesených z webových stránek EIZO. Pomocí logu muže spolecnost EIZO navíc odhalovat i prípadné chyby: napr. nefunkcní odkazy nebo chyby programu. Tím údaje v logu slouží k vylepšování a dalšímu rozvoji webových stránek EIZO. Spolecnost EIZO zásadne nespojuje údaje o vyvolání a používání stránek uložené v logu s žádnými urcitými osobami. Spolecnost EIZO si nicméne vyhrazuje právo dodatecne prezkoumat údaje v logu u tech uživatelu, u nichž má podezrení na používání webových stránek EIZO v rozporu se zákonnými nebo smluvními ustanoveními. Viz také odpovídající ustanovení v bode 3.3.

8. Sdílení na sociální síti Facebook (tlacítko Like)

Naše internetové rozhraní využívá sociální pluginy („pluginy“) sociální síte facebook.com provozované spolecností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tyto pluginy lze rozpoznat podle nekterého z log Facebooku (bílé písmeno „f“ na modrém podkladu nebo symbol „palec nahoru“) nebo jsou oznaceny údajem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled sociálních pluginu Facebooku je uveden zde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Pokud si zobrazíte nekterou webovou stránku našeho internetového rozhraní obsahující takový plugin, váš webový prohlížec naváže prímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu si Facebook prevezme prímo na vašem webovém prohlížeci a zaclení jej do webové stránky. Nemáme proto žádný vliv na objem dat, který Facebook prostrednictvím techto pluginu získává, a v souladu s našimi vedomostmi vás informujeme takto: zabudováním pluginu Facebook získává informaci, že jste si zobrazili danou webovou stránku našeho internetového rozhraní. Jste-li prihlášeni na Facebook, muže Facebook priradit toto zobrazení stránky k vašemu uživatelskému úctu na Facebooku. Informace plynoucí z vaší prípadné interakce s pluginem (napr. stisknutí tlacítka Like nebo sepsání komentáre) jsou z vašeho webového prohlížece odesílány prímo do Facebooku, kde se ukládají. I když nejste registrováni na Facebooku, presto je možné, že Facebook zjistí a uloží vaši IP-adresu. Úcel a rozsah získávaných informací a další údaje o jejich zpracování a využívání na Facebooku naleznete spolecne se svými souvisejícími právy a možnostmi nastavení ochrany soukromí v Zásadách používání dat platných na síti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Pokud jste registrováni na Facebooku a neprejete si, aby Facebook prostrednictvím našeho internetového rozhraní sbíral vaše údaje a propojoval je s vašimi údaji na Facebooku, musíte se pred návštevou našeho internetového rozhraní odhlásit z Facebooku. Krome toho je možné sociální pluginy Facebooku blokovat doplnky webového prohlížece – napr. doplnkem „Facebook Blocker“.

9. Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics – webovou analytickou službu spolecnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory ukládané na vašem pocítaci a umožnující analyzovat zpusob vaší práce s webovými stránkami. Informace o vašem používání techto webových stránek nashromáždené v Cookies (vcetne vaší IP-adresy, která je ovšem pred uložením anonymizována metodou _anonymizeIp(), takže ji již nelze priradit ke konkrétnímu pripojení) se odesílají na server Google v USA a tam se ukládají. Google tyto údaje použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivite webových stránek pro jejich provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu. Google muže tyto údaje predat tretím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tretí strany zpracovávají tyto údaje na základe objednávky spolecnosti Google. Google v žádném prípade nebude spojovat vaši IP-adresu s jinými údaji na Google. Instalaci Cookies mužete zakázat odpovídajícím nastavením svého webového prohlížece. Upozornujeme vás však, že v tomto prípade vám nekteré funkce techto webových stránek nemusí být dostupné v plném rozsahu. Používáním techto webových stránek vyjadrujete svuj souhlas se zpracováním výše uvedených dat spolecností Google, a to výše uvedeným zpusobem a za výše uvedeným úcelem. Shromaždování a využívání své IP-adresy službou Google Analytics mužete kdykoliv odeprít, a to s platností do budoucna. Bližší informace k tomuto tématu naleznete na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Upozornujeme vás, že tato webová stránka obsahuje funkci „gat._anonymizeIp();“ služby Google Analytics pro sbírání anonymizovaných IP-adres. Duležité: Porízení záznamu o své návšteve mužete službe Google Analytics odeprít. Za tím úcelem zrušte zaškrtnutí polícka „Zaznamenat anonymizovaný údaj o návšteve pomocí služby Google Analytics?“. Vaše nastavení se uloží po dobu návštevy a zohlední se pri vyvolání další stránky. Uložení vašeho nastavení pro príští návštevy není možné, nebot žádná další data o vaší návšteve se neukládají.

Sbírání dat službou Google Analytics mužete zabránit po kliknutí na následující odkaz. Vytvorí se soubor Opt-Out-Cookie, jenž napríšte zabrání sbírání vašich údaju pri návšteve techto webových stránek.

Deaktivace Google Analytics

10. Využívání Google +1

Do techto webových stránek je vestaven plugin „google+1“ (Google Plus). Ten byl vytvoren a je provozován spolecností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Jeho prítomnost oznacuje symbol „+1“ na bílém pozadí.

Pri zobrazení našich webových stránek obsahujících tento plugin naváže váš webový prohlížec prímé spojení se servery Google, z nich se do vašeho prohlížece prenese obsah pluginu a zobrazí se jako soucást webové stránky. Tímto získá Google informaci, že jste navštívili naše webové stránky.

Pokud jste behem prohlížení našich webových stránek prihlášeni na svuj uživatelský úcet v Google Plus nebo Google, muže Google informaci o navštívení webových stránek priradit vašemu úctu. Informace plynoucí z vaší prípadné interakce s pluginem (napr. stisknutí tlacítka nebo sepsání komentáre) jsou z vašeho webového prohlížece odesílány prímo do Google, kde se ukládají. Pokud chcete takové predávání dat znemožnit, musíte se pred návštevou našeho internetového rozhraní odhlásit ze svého úctu Google Plus, resp. Google.

Nemáme žádný vliv na množství ani obsah dat, jež Google prostrednictvím pluginu získá. Vycházíme z toho, že vaše IP-adresa je stejne zjištena a odeslána. O zpusobu sberu dat, jejich objemu a využití spolecností Google Inc. se mužete informovat v jejich Zásadách ochrany osobních údaju. Naleznete je na stránce https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Pokud jste registrováni na Google Plus nebo prihlášeni na Google a zásadne si neprejete, aby Google pri vyvolání našeho internetového rozhraní sbíral vaše údaje a propojoval je s vašimi údaji na Google, musíte se pred návštevou našeho internetového rozhraní odhlásit z Google Plus, resp. Google.

11. Používání služby Twitter

Tyto webové stránky využívají funkce služby Twitter, resp. tyto služby jsou soucástí stránek. Poskytovatelem služeb Twitter je spolecnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ se vámi navštívené webové stránky prirazují vašemu uživatelskému úctu Twitter, kde se o nich mohou dozvedet ostatní uživatelé. Pritom dochází rovnež k prenosu dat na Twitter.

Upozornujeme vás, že jako provozovatelé stránek nedostáváme žádné informace o obsahu prenášených dat ani o jejich využívání spolecností Twitter. Další podrobnosti naleznete v Prohlášení o ochrane osobních údaju na stránkách služby Twitter twitter.com/privacy.

Své nastavení ochrany osobních údaju ve službe Twitter mužete zmenit v parametrech uživatelského úctu na stránce twitter.com/account/settings.

12. Využívání služeb Youtube, Pinterest a dalších

Aby naše internetové stránky byly pro uživatele príjemnejší a poutavejší, používáme na nich obcas i sociální pluginy dalších vybraných platforem (napr. Youtube, Pinterest, príp. také Dailymotion nebo Vimeo). Takové pluginy jsou obvykle oznaceny logem spolupracujícího partnera a textovým popiskem.

Když si zobrazíte nekterou naši webovou stránku obsahující takový plugin, váš webový prohlížec naváže krátké prímé spojení s príslušnými servery. Spojení slouží v první rade k zobrazení obsahu pluginu. Spolupracující partner pritom získá vaši IP-adresu. Prakticky však bez dalších úkonu není možné priradit tuto IP-adresu vašemu jménu. Za urcitých okolností muže provozovatel platformy ukládat na vašem pocítaci soubory Cookie (viz také oddíl „Cookies“ výše). V nastavení svého webového prohlížece mužete ukládání souboru Cookies zakázat.

13. Partnerské programy spolecnosti Hatch a dalších

EIZO spolupracuje také s on-line obchody, aby vás coby uživatele upozornilo na ty obchody, v nichž si mužete zakoupit výrobky znacky EIZO. Mezi ne patrí napríklad spolecnosti ALFA, alza.cz, czc.cz, Mironet nebo Softcom. Coby uživatelé budete po kliknutí na logo on-line obchodu presmerováni na jeho webové stránky. Zprostredkovatelem je spolecnost HATCH B.V. se sídlem v Nizozemsku (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, NL). Za úcelem poskytování této služby dochází k prenosu dat do partnerské spolecnosti Hatch. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údaju poskytovatele: https://gethatch.com/privacy.

14. Prístup pro nezletilé osoby

Registrace je umožnena pouze plnoletým osobám. Pri registraci firem je registrace umožnena pouze jejich oprávneným zástupcum.

15. Zmeny Zásad ochrany osobních údaju

EIZO si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Zásady ochrany osobních údaju zmenit, pokud je dodatecne shledá neúplnými, pokud je zmena nutná kvuli nove pridaným funkcím nebo pokud zmenu vyžadují nová zákonná ustanovení. EIZO bude registrované uživatele o všech zmenách techto Zásad ochrany osobních údaju informovat e-mailem zaslaným na adresu zadanou behem registrace.

16. Dostupnost Zásad ochrany osobních údaju

Tyto Zásady ochrany osobních údaju si lze kdykoliv zobrazit a vytisknout prostrednictvím odkazu „Zásady ochrany osobních údaju“.

17. Práva

Na tyto Zásady ochrany osobních údaju se vztahují práva spolecnosti EIZO Europe GmbH, zejména pak autorské právo.

18. Technická bezpecnost

Spolecnost EIZO chrání soukromí uživatelu a prubežne upravuje technická a organizacní opatrení sloužící k ochrane sverených údaju. Tato opatrení mají v nejvetší možné míre zabránit neoprávnenému prístupu, protiprávnímu vymazání nebo manipulaci a neúmyslné ztráte dat.

II. Vyloučení odpovědnosti

Obsah on-line nabídky

Společnost EIZO Europe GmbH připravila všechny informace a součásti těchto webových stránek podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Údaje vycházejí vždy z uvedeného stavu. Přesto se neručí za aktuálnost, správnost, úplnost, kvalitu a technickou přesnost poskytovaných informací. Stejně tak EIZO neručí za případné škody způsobené počítačovými viry při zobrazení těchto webových stránek nebo při stažení dat z těchto stránek. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Společnost EIZO si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního upozornění měnit, rozšiřovat, mazat a dočasně či trvale znemožnit veřejný přístup na část stránek nebo na celou nabídku.

Odkazy

Pokud společnost EIZO přímo či nepřímo odkazuje pomocí tzv. linků na cizí stránky na internetu, na jejichž obsah nemá žádný vliv, ručí pouze za to, že jejich používání v případě nezákonného obsahu znemožní, bude-li o takovém obsahu mít přesné povědomí a bude-li to pro ni technicky možné a únosné. Za obsah odkazovaných stránek vždy zodpovídá příslušný původce nabídky nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky jsou v okamžiku vytváření odkazu prověřeny z hlediska případné protiprávnosti. U odkazovaných stránek nebyl v době vytváření odkazu patrný žádný protiprávní obsah. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního náznaku protiprávnosti možná. Je-li zjištěno porušení zákona, jsou příslušné odkazy neprodleně odstraněny.

Autorská práva a ochranné známky

Texty, obrázky a grafické materiály včetně jejich rozmístění na webových stránkách EIZO podléhají ochraně autorských práv a dalším ochranným ustanovením. Jako celek nebo jako jeho části smějí být použity výhradně k osobním nekomerčním účelům. Toto ustanovení se nevztahuje na tiskové zprávy z tiskové sekce, pokud je při použití těchto materiálů uvedena společnost EIZO coby jejich původce. Pokud se obsah nebo součásti webových stránek EIZO tímto přípustným způsobem ukládá, rozmnožuje nebo rozšiřuje, musí se přitom uvádět autorská práva EIZO Europe GmbH. Obrázky a novinové či časopisecké články zobrazované na webových stránkách EIZO mohou navíc částečně podléhat autorským právům třetích stran.

Známky

„EIZO“ je mezinárodně chráněná ochranná známka. Také názvy firem, firemní loga a jména výrobků uváděná na webových stránkách EIZO mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Sběr a zpracování dat

Každý vstup na naše webové stránky a každé stažení dat z webových stránek je zaznamenáno službou Google Analytics. Služba Google Analytics je webovou analytickou službou společnosti Google Inc. („Google“) a používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory ukládané na vašem počítači a umožňující analyzovat způsob vaší práce s webovými stránkami. Instalaci Cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením svého webového prohlížeče. Upozorňujeme vás však, že v tomto případě vám některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné v plném rozsahu. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním výše uvedených dat společností Google, a to výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další osobní údaje se získávají jedině když je sami dobrovolně poskytnete např. na základě dotazu nebo během registrace.

Využívání a předávání osobních údajů

Je-li v internetové nabídce možné zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailová adresa, jméno, poštovní adresa), pak uživatel poskytuje tyto údaje výslovně dobrovolně. Údaje nezbytné pro zpracování vaší žádosti jsou ukládány za účelem vykonání a zpracování žádosti, za účelem plnění smlouvy, jež s vámi byla uzavřena, a za technicko-administrativními účely. K vymazání uložených osobních údajů se přistoupí, jestliže odvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním, pokud znalost těchto údajů již není nutná k naplnění účelu, kvůli němuž byly uloženy, nebo pokud je uchovávání těchto údajů z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Využívání údajů obsažených v tiráži nebo srovnatelných kontaktních údajů jako poštovní adresy, telefonního a faxového čísla či e-mailové adresy třetími stranami za účelem přeposílání nevyžádaných zpráv je nepřípustné. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílateli tzv. spamu při porušení tohoto zákazu.

Právo na informace

Na základě písemné žádosti vás budeme rádi informovat o uložených údajích týkajících se vaší osoby.

Bezpečnostní upozornění

Využijeme veškeré technické a organizační možnosti k uložení vašich osobních údajů takovým způsobem, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při e-mailové korespondenci vám však nemůžeme zaručit naprostou ochranu údajů, proto vám k předávání citlivých informací doporučujeme používat poštovní styk.

Právní účinnost tohoto Vyloučení odpovědnosti

Toto Vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, která na tuto stránku odkazuje. Pokud části nebo celé formulace tohoto textu neodpovídají, přestaly odpovídat nebo zčásti neodpovídají právnímu stavu, obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu zůstává nedotčena.