1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží importované do České a Slovenské republiky prostřednictvím společnosti EIZO Europe GmbH o.s., které je dále distribuováno registrovaným odběratelům firmy EIZO Europe GmbH o.s. Záruční podmínky jednotlivých partnerů společnosti EIZO Europe GmbH o.s se mohou od následujích záručních podmínek mírně lišit. Všechny záruční a pozáruční opravy včetně kontrolních měření monitorů EIZO a dalších služeb provádí servisní středisko EIZO: miroslav.svec@eizo.com.

1a. Modrá linka

Od 1.10.2012 byla pro Českou republiku zřízena modrá linka, kterou mohou využívat uživatelé nebo potenciální zákazníci monitorů EIZO pro konzultace se značkovým servisem EIZO Europe GmbH.
Mimo jiné zde mohou zákazníci získat informace o optimálním postupu řešení svých reklamací nebo jiných drobných závad.

Modrá linka pro zákazníky EIZO v ČR: 844 111 136

1b. Postup při řešení záručních reklamací

Záruční reklamace monitorů EIZO je možné řešit:
1) Přímo se servisním střediskem EIZO Europe GmbH.
2) Se svým dodavatelem-prodejcem.

Před zasláním monitoru do opravy servisnímu středisku nebo svému prodejci je nutné VŽDY závadu konzultovat s odpovědným pracovníkem autorizovaného servisu, který posoudí, zda se jedná o oprávněnou reklamaci a vyloučí případné chyby způsobené nesprávným nastavením monitoru, nebo jevy spadající do povoleného tolerančního pásma.

V případě, že monitor bude zaslán do opravy servisnímu středisku nebo prodejci bez předchozí telefonické nebo písemné konzultace a bude zjištěna neoprávněnost reklamace, pak budou uživateli účtovány příslušné náklady spojené s jeho diagnostikou a testováním ve výši nejméně 500,- Kč (+ DPH) a dále náklady spojené s dopravou zpět k reklamovateli, Monitor bude v takovém případě předán reklamovateli osobně nebo mu zaslán dobírkou.

Ke konzultaci závady před zasláním monitoru EIZO do servisního střediska Servis EIZO Europe GmbH lze využít “modré” linky:

Modrá linka pro zákazníky EIZO v ČR: 844 111 136

1c. Postup při řešení pozáručních reklamací

Pozáruční reklamace monitorů EIZO je nutné řešit vždy přímo s autorizovaným servisním střediskem EIZO Europe GmbH. Před zasláním monitoru do opravy servisnímu středisku je doporučováno závadu konzultovat s odpovědným pracovníkem, který posoudí, zda se jedná o skutečnou závadu monitoru nebo pouze chybu způsobenou případným nesprávným nastavením monitoru a pomůže identifikovat jevy, které se mohou na monitoru vyskytovat a jsou definovány jejich tolerančním pásmem.

2. Způsob provedení opravy

2a. Místo opravy (reklamace)

Žadatel o záruční opravy monitorů zasílá zboží na adresu sídla autorizovaného servisního střediska EIZO nebo na adresu určenou pro řešení záručních reklamací jeho dodavatelem.

Žadatel o pozáruční opravy monitorů zasílá zboží vždy na adresu sídla autorizovaného servisního střediska EIZO.

Adresa sídla autorizovaného střediska EIZO:

EIZO Europe GmbH:
Meteor Centre Office Park "B", Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8, p. Miroslav Švec,
tel.: +420 222 319 711, mobilní telefon: +420 723 448 935

2b. Způsob předání (převzetí) zboží do/z opravy

Žadatel o záruční i pozáruční opravy monitorů může předat monitory autorizovanému středisku EIZO osobně nebo je zaslat přepravní službou. Reklamované zboží zaslané mimo adresu servisního střediska (nádraží ČD, pošta atd.) nemůže být z časových a dalších důvodů vyzvednuto a tedy ani přijato do opravy.

Pokud reklamovatel nedodá monitory do servisního střediska osobně, ale použije k jejich přepravě svého dopravce, pak je povinen dodat monitory ve vhodném obalu, který je pro přepravu zboží bezpečný, jinak autorizované servisní středisko EIZO nenese žádnou odpovědnost za případná mechanická poškození vzniklá během přepravy do/z autorizovaného servisního střediska EIZO a veškeré nároky na úhradu takových škod pak musí reklamovatel neodkladně řešit s přepravcem.

Servisní středisko po ukončení opravy (případně po vyřízení opravy v rámci reklamačního řízení) vyzve zákazníka k odběru opraveného nebo vyměněného zboží, případně jej na základě jeho pokynů zašle na jím udanou adresu.

Přepravní náklady monitorů EIZO opravovaných v rámci bezplatné záruční opravy spojené se zasíláním zboží ze servisu zpět k reklamovateli hradí autorizované servisní středisko EIZO v ČR na celém území České republiky a Slovenska.

U mimozáručních oprav jsou účtovány kromě přepravy v obou směrech rovněž sazby za opravy dle platného ceníku.

2c. Průvodní dokumenty k reklamovanému zboží

K reklamačnímu řízení v rámci bezplatné záruční lhůty je třeba dodat průvodní dopis s popisem závady a kontaktem a adresou, na kterou si přeje reklamovatel poslat monitor po jeho případné opravě zpět ze servisu. Dále veškeré doklady o nákupu zboží s vyznačenými údaji o datu prodeje, sériového čísla a záruky na reklamované zboží od svého dodavatele. Obvykle jsou těmito doklady faktura a dodací list.

Reklamace budou uznány pouze v případě, že je specifikována konkrétní závada. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady. Doporučujeme, aby popis závady obsahoval rovněž HW a SW konfiguraci, při které se závada projevila.

3. Záruční podmínky

Od 1.dubna 2011 je na všechny LCD monitory EIZO - na veškeré elektronické závady řídící elektroniky a LCD panel - poskytována prodloužená záruční lhůta 5 let nebo 30.000 hod. standardního provozu (max. 8 hod./den). V případě nestandardního provozu (provozy 7/24) platí záruční lhůta pouze 2 roky s možností prodloužení na max. 3 roky * (neomezeno provozními hodinami) na vlastní zobrazovací LCD-jednotku a její podsvětlovací systém (BLT).

Záruční lhůty některých speciálních monitorů EIZO (některé LCD-panely pro lékařskou oblast - Medical Displays, multimonitorové panely atd.) se mohou lišit od výše stanovených záručních lhůt. Sledujte prosím pozorně údaje uvedené na faktuře nebo v dodacím listě. Záruční lhůty od různých sub-dodavatelů se mohou z důvodů různé cenové nabídky rovněž lišit.

Autorizované středisko EIZO bude vždy přihlížet k záručním lhůtám uvedeným na na dodacích dokumentech Vašeho dodavatele.

Maximální délka záruky je vždy uvedena u každého zboží na vystavené faktuře ke zboží v měsících včetně dalších upřesňujících podmínek (např. doporučované provozní zatížení atd.) s odkazem na přiloženou tabulku v těchto záručních podmínkách. Záruční lhůty modelů, které nejsou uvedeny v přiložené tabulce se řídí stanoveními o záručních podmínkách platnými před 1.4.2011.

Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

*EIZO poskytuje na LCD panel včetně jeho podsvětlovacího systému tzv.omezenou záruku, tj. negarantuje v průběhu tříletého neomezeného provozu jakékoliv zhoršení kvality LCD panelu způsobené jeho stárnutím nebo opotřebením v důsledku jeho používání (např. snížení max.hodnoty dosahovaného jasu, změny barevného podání obrazu, změny jasové a barevné homogenity obrazu, „otisky“ v důsledku dlouhodobého zobrazování statických motivů atd.)

Vadné pixely – viz. také „Toleranční pásma pro vadné pixely/sub-pixely je možné reklamovat max. 6 měsíců od data prodeje. Po uplynutí této doby již nelze tyto typy závad reklamovat.

Některé modely EIZO je možné za určitých okolností používat i ve 24-hod. režimu, aniž by u nich docházelo k výrazným změnám homogenity obrazu.
Seznam těchto monitorů a max. doporučovaná doba 24-hod. režimu, po kterou dochází pouze k malým změnám homogenity obrazu je uvedena v přehledových tabulkách v příloze těchto záručních podmínek.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
 • jedná-li se o mechanickou závadu nahlášenou servisnímu středisku po uplynutí 3 dnů od převzetí zboží
 • elektrickým poškozením, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné neodkladně řešit přímo s dopravcem)
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • v případě důvodného podezření, že závada vznikla poškozením vinou uživatele
 • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez našeho svolení
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nebo opotřebováno nadměrným zatěžováním (např. 24-hod.provozy s nevhodně zvoleným modelem, max. nastaveným jasem po nepřiměřeně dlouhou dobu, přebuzením integrovaných reproduktorků audiosignálem nepřiměřeně vysokého výkonu atd.) nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • došlo ke změnám max.jasu nebo homogenity obrazu v důsledku běžného opotřebování LCD panelu v průběhu doby užívání monitoru. Max.hodnota jasu nebo homogenita obrazu mohou být reklamovány pouze u nových nebo nepoužívaných displayů.
 • parametry zařízení (např. max. počet vadných pixelů/subpixelů max. jas, kontrastní poměr, geometrická zkreslení atd.) odpovídají tolerančnímu pásmu udávanému výrobcem

Vady zobrazení vlastní LCD-jednotky v podobě vadné pixely – viz. také „Toleranční pásma pro vadné pixely/sub-pixely jsou posuzovány a řešeny bezplatně v rámci záruční lhůty pouze v případě jejich nahlášení do 6 měsíců od převzetí monitoru, poté je na ně nahlíženo jako na mechanické vady a nelze na ně uplatnit bezplatnou reklamaci.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.dubna 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou za zboží.

Při nesplnění reklamačních podmínek nebude reklamace přijata. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Firma EIZO Europe GmbH o.s. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

1) Záruka na elektroniku: vždy 60 měsíců nebo 30.000 hod. provozu
2) Záruka na LCD-panel:

A) 60 měsíců při standardním provozu, tj. 8hod./denně po dobu 365 dnů v roce

B) 24 měsíců při provozu 7/24( u některých vybraných modelů lze za příplatek 10% v případě provozu 7/24 prodloužit až na 36 měsíců)

Vytisknout tabulku
Přehled záručních lhůt a max. doporučovaných zatížení monitorů EIZO:
Model Záruka na elektroniku [měsíců / provoz. hod.] Záruka na LCD-panel a podsvětlovací systém při standardním provozu [měsíců] Záruka na LCD-panel a podsvětlovací systém při provozu 7/24 [měsíců]
S1902SH 60 / 30.000 36 -
S1903H 60 / 30.000 60 -
S1921XSH 60 / 30.000 36 -
S1923H 60 / 30.000 60 24
S1932SH 60 / 30.000 36 -
S1933H 60 / 30.000 60 24
S1934H 60 / 30.000 60 24/36
S2100 60 / 30.000 36 24
S2133 60 / 30.000 60 24
S2202WHA 60 / 30.000 36 -
S2233WFS 60 / 30.000 36 -
S2243WFS 60 / 30.000 36 -
S2402WFS 60 / 30.000 36 -
S2433WFS 60 / 30.000 36 24
EV2216W 60 / 30.000 60 -
EV2315W 60 / 30.000 36 -
EV2335W 60 / 30.000 36 -
EV2316WFS 60 / 30.000 60 -
EV2336WFS 60 / 30.000 60 24
EV2360 60 / 30.000 60 24/36
EV2416WFS 60 / 30.000 60 -
EV2430 60/ 30.000 60 24
EV2436WFS 60 / 30.000 60 24
EV2450 60 / 30.000 60 24
EV2451 60 / 30.000 60 24/36
EV2455 60 / 30.000 60 24
EV2456 60 / 30.000 60 24/36
EV2460 60 / 30.000 60 24/36
EV2736 60 / 30.000 60 24
EV2730Q 60 / 30.000 60 24
EV2750 60 / 30.000 60 24/36
EV2760 60 / 30.000 60 24/36
EV2780 60 / 30.000 60 24/36
EV2785 60 / 30.000 60 24/36
EV3237 60 / 30.000 60 24
EV3285 60 / 30.000 60 24/36
FS2331 60 / 30.000 36 -
FS2332 60 / 30.000 36 24
FS2333 60 / 30.000 60 24
FS2434 60 / 30.000 60 24
FS2735 60 / 30.000 60 24
FG2421-BK 60 / 30.000 60 -
FX2431 60 / 30.000 36 24
CG221-K 60 / 30.000 36 24
CG222W-BK 60 / 30.000 36 24
CG223W-BK 60 / 30.000 36 24
CG232W-BK 60 / 30.000 36 24
CG2420 60 / 30.000 36 24/36
CG241W-BK 60 / 30.000 36 24
CG243WFS-BK 60 / 30.000 36 24
CG245W-BK 60 / 30.000 36 24
CG246-BK 60 / 30.000 60 36
CG247 60 / 30.000 60 24
CG247X 60 / 30.000 60 24/36
CG248-4K 60 / 30.000 60 24
CG275W-BK 60 / 30.000 36 24
CG276 60 / 30.000 60 24
CG277 60 / 30.000 60 24
CG2730 60 / 30.000 60 24/36
CG318-4K 60 / 30.000 60 24
CG319 60 / 30.000 60 24
CG3145 60 / 30.000 60 -
SX2262WH 60 / 30.000 36 24
SX2462WFS 60 / 30.000 36 24
SX2762W 60 / 30.000 36 24
CX240 60 / 30.000 60 36
CX241 60 / 30.000 60 24
CX270 60 / 30.000 60 24
CX271 60 / 30.000 60 24
CS230 60 / 30.000 60 24
CS240 60 / 30.000 60 24
CS2410 60 / 30.000 60 24
CS2420 60 / 30.000 60 24/36
CS270 60 / 30.000 60 24
CS2730 60 / 30.000 60 24/36
DV1908 '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
DV1907-002 '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
DV2324-008 '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
FDH3601B-BK '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
FDX1001-BK '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
FDS1703-BK '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
FDS1903-BK '24 - 7/24 '24 - 7/24 24
T2351W-BK 60 / 30.000 36 -
T2381W-BK 36 / 30.000 36 -
L362T-K 60 / 30.000 36 -
L560T-C 60 / 30.000 36 -
G11-S 36 / 20.000 36 -
GS220-TWIN 60 / 40.000 60 -
GX240-TWIN 60 / 40.000 60 -
GX340 60 / 40.000 60 -
GX340-TWIN 60 / 40.000 60 -
GX530-TWIN 60 / 40.000 60 -
GX540-TWIN 60 / 40.000 60 -
GX550 60 60 -
GX1030 60 / 40.000 60 -
LX470W-BLACK 36 / 10.000 36 -
LX490W-BK,WT 36 36 -
LX491W 36 / 36 -
LX550W 36 / 36 -
LS580W 24 / 24 -
MS170 60 / 30.000 36 -
MS230W 60 / 30.000 36 -
MS231W-T 36 / 36 -
MS235W-T 36 / 36 -
MS236WT 36 / 36 -
MX191 60 / 30.000 36 -
MX210 60 / 30.000 36 -
MX215 60 / 30.000 60 -
MX240W 60 / 30.000 36 -
MX241W 60 / 30.000 36 -
MX242W 60 60 -
MX270W 60 / 30.000 36 -
RS110 60 / 10.000 36 -
RS210 60 / 30.000 36 -
RX220 60 / 30.000 36 -
RX240 60 / 30.000 36 -
RX250 60 60 -
RX340 60 / 30.000 36 -
RX350 60 60 -
RX360 60 60 -
RX430 60 / 20.000 36 -
RX440 60 / 30.000 36 -
RX560 60 60 -
RX650 60 / 30.000 36 -
RX840 60 / 40.000 36 -
RX850 60 60 -
SCD19102 60 / 30.000 60 -
SMD19102 60 / 30.000 60 -
CuratOR EX190-S 60 60 -
CuratOR EX3220/3D 24 24 24
CuratOR EX2620/3D 24 24 24
RadiForce EX271W 24 24 -
RadiForce LX300W 60 60 -
RadiForce LX600 24 24 -
MED-X30 36 -
MED-X50LP 36 -
MED-XN51LP 36 -
MED-X70 36 -
MED-XN71 36 -
MED-X90 36 -
MED-XN91 36 -
Matrox Xenia 36 -
Matrox Xenia Pro 36 -