Přizpůsobení monitoru okolním podmínkám

Po úpravě okolního světla lze monitor nastavit pro změněné osvětlení. Použijte kalibrační softwarový nástroj ColorNavigator, který se dodává společně s monitorem, k jednoduché, rychlé a přesné kalibraci. Pokud monitor není vybaven integrovaným měřidlem, budete potřebovat snímač.

Téměř všechny tyto snímače se dodávají se svým vlastním kalibračním programovým vybavením. Nicméně vám pro kalibraci vašeho monitoru ColorEdge doporučujeme používat výlučně program ColorNavigator.

Má-li být zobrazení na monitoru přiblíženo vzhledu vytištěné fotografie, musí být nastaven bílý bod a jas monitoru podle fotopapíru, který bude použit k vytištění fotografie. Upevněte papír na místo, jež umožní jednoduché porovnání s monitorem, a proveďte níže uvedeným postupem porovnání bílého bodu a jasu.

Při kalibraci nástrojem ColorNavigator se pracuje s bílým bodem, jasem a hodnotou gama.

Body kalibrace

[1] Bílý bod

Jak již bylo uveden, je zapotřebí bílý bod monitoru co nejvíce přiblížit barvě fotopapíru, na který bude fotografie vytištěna.

Zjistěte teplotu barev použité zářivky (např. 5000 K) a zadejte tuto hodnotu do programu ColorNavigator. Má-li bílá na monitoru po kalibraci mírný modrý nádech, snižte teplotu barev bílého bodu a zopakujte kalibraci.

Bílé fotopapíry lze nástrojem ColorNavigator změřit přímo. To umožňuje přesnou kalibraci bílého bodu a jasu monitoru při zohlednění okolního světla a barvy papíru.

Některé modely řady Eye-One umějí měřit okolní světlo. Tuto funkci podporuje rovněž program ColorNavigator. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na volbu [Measure the target] (Změřit cíl) a změřte okolní světlo. Naměřená hodnota bude stanovena se souřadnicemi X a Y pro cíl bílého bodu.

[2] JasPo

provedení měření bílého bodu, které je popsáno v odstavci [1], můžete provést přizpůsobení jasu. Pokud jste bílý bod neměřili, je přizpůsobení jasu ještě důležitější. U běžného monitoru odpovídá jas fotopapíru v noci pod umělým osvětlením jasu 80 až 100 cd/m2. Tato hodnota samozřejmě závisí na počtu zářivek a na jejich vzdálenosti od papíru. Nejprve se pokuste provést kalibraci s použitím hodnoty 80 cd/m2. Pokud se monitor jeví jasnější než papír, snižte nastavení jasu a kalibraci zopakujte.

[3] Hodnotagama

Jako hodnotu gama nastavte 2,2 nezávisle na skutečnosti, zda pracujete v prostředí Windows, nebo Mac OS.

Kalibrace s použitím nástroje ColorNavigator v prostředí Mac OS

(1) Spusťte program ColorNavigator. Nástroj ColorNavigatormá ikonu s motýlem.

ColorNavigator

(2) Klepněte na volbu [Create a new target] (Vytvořit nový cíl)

ColorNavigator Schritt 1: „Create new Target“

(3) Vyberte volbu [Measure a target] (Změřit cíl)

ColorNavigator Schritt 2: Measure a target

(4) V části [Measurement device] (Měřicí přístroj) vyberte svůj měřicí přístroj pro změření papíru. Ujistěte se, že je pro volbu [Target to be measured] (Měřený cíl) nastavena položka [Paper white] (Bílý papír). Položte snímač na rovný a neprůhledný povrch a klepněte na tlačítko [Initialize] (Inicializovat).

ColorNavigator Schritt 3: Messgerät auswählen

(5) Zobrazí se nabídka pro měření bílého bodu a jasu papíru. Umístěte papír přibližně 25 cm od snímače (viz obrázek) a změřte bílý bod papíru. Klepněte na tlačítko [Measure] (Změřit) a poté na tlačítko [Next] (Další).

ColorNavigator Schritt 4: Sensor anbringen

(6) Potvrďte automatické zadání cílových hodnot (jas a souřadnice X a Y bílého bodu papíru) a poté klepněte na tlačítko [Next] (Další).

ColorNavigator Schritt 5: Zielwerte bestätigen

(7) Pro volbu Gamut doporučujeme ponechat hodnotu [Monitor native] (Nativní pro monitor). Emulace barevného prostoru je zapotřebí pouze ve speciálních případech.

ColorNavigator Schritt 6: Gamut Einstellung Monitor Native

(8) Naměřené hodnoty se zadají do následujícího formuláře. Klepněte na tlačítko [Next] (Další).

ColorNavigator Schritt 7: Messwerte übernehmen

(9) Zaškrtávací pole [Set the target black level] (Nastavit cílovou úroveň černé) by mělo zůstat neoznačené. Klepněte na tlačítko [Next] (Další) (doporučeno).

ColorNavigator Schritt 8: Set target blacklevel

(10) Označte zaškrtávací pole [All RGB] (Vše pro RGB), nastavte hodnotu gama 2,2, vyberte volbu [Standard] (doporučeno) a poté klepněte na tlačítko [Next] (Další).

ColorNavigator Schritt 9: Tonkurve des Monitors einrichten

(11) Zadejte název cíle, resp. profilu monitoru, a klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

ColorNavigator Schritt 10: Name des Monitorprofils vergeben

(12) Položte snímač na rovný a neprůhledný povrch a klepněte na tlačítko [Initialize] (Inicializovat).

ColorNavigator Schritt 11: Messgerät bestimmen

(13) Přiložte snímač na monitor a klepněte na tlačítko [Proceed] (Provést). Kalibrace se provede automaticky.

ColorNavigator Schritt 12: Adjust Monitor
Externer Sensor auf Monitor

(14) Po dokončení kalibrace se zobrazí následující okno. Potvrďte výsledky kalibrace a poté klepněte na tlačítko [Finish] (Dokončit).

ColorNavigator Schritt 13: Ergebnisse der Kalibrierung

(15) Není-li měření papíru pomocí použitého snímače k dispozici, určete cílové hodnoty ručně (jas, bílý bod, hodnota gama) a klepněte na tlačítko [Next] (Další). Pro běžné účely doporučujeme nastavit pro bílý bod hodnotu 5000 K a pro jas cca 80 cd/m2. 
Nyní je provedeno přizpůsobení pro okolní světlo. Hodnoty bílého bodu a jasu monitoru byly přizpůsobeny odstínu bílé a jasu tiskového papíru. Pro kontrolu souladu barev byste měli zobrazit bílou plochu (např. prázdnou složku systému souborů). Roztáhněte tuto plochu na velikost tiskového papíru. Přidržte papír vedle plochy a porovnejte zbarvení.


Přehled témat

Přehled o působení okolního světla na vytištěné fotografie a o způsobu optimalizace osvětlení.

K článku

Přizpůsobení monitoru okolnímu světlu

K článku

Správná konfigurace nastavení zobrazení a softwaru pro retuš, např. programu Adobe Photoshop

K článku

Nastavení tisku prostřednictvím konfigurace ovladače tiskárny nebo systému správy barev Adobe Photoshop

K článku

Návod k nastavení tisku prostřednictvím konfigurace ovladače tiskárny nebo systému správy barev Adobe Photoshop

K článku