EIZO klade důraz na nejvyšší výrobní standardy

Společnost EIZO klade důraz na dokonalé zpracování, smysl pro detail a trvalou spolehlivost svých výrobků. Tento závazek ke kvalitě se promítá do celého výrobního procesu, neboť zde vznikají z originálních, průkopnických myšlenek v oblasti výzkumu a vývoje reálné produkty značky EIZO.

Přitom se vždy snažíme mít všechny procesy plně pod kontrolou. Přestože běžnou praxí v oblasti výroby monitorů je outsourcing, firma EIZO již 40 let navrhuje, vyvíjí a vyrábí své produkty sama - s vlastními zaměstnanci ve vlastních závodech firmy EIZO.

Zásady - Kvalita především

Produkty EIZO jsou ceněny po celém světě pro své jedinečné vlastnosti, zejména vysokou kvalitu, inovativní design a dlouhodobou spolehlivost, ať už v oblasti zdravotnictví, správy barev, digitální fotografie, ve finančním sektoru, ve filmovém a televizním průmyslu, v postprodukci, v grafickém designu nebo v oblasti CAD.

Abyste mohli pochopit základy naší korporátní identity, je nezbytně nutné se nejprve podívat na „kvalitu“ při vývoji a výrobě našich produktů.

Videa o kvalitě provedení výrobků EIZO

Vývojová fáze - vždy v centru pozornosti: Kvalita výrobků a životní prostředí

Již ve fázi vývoje věnujeme velkou pozornost kvalitě výrobků, ekologickým a sociálním dopadům. Díky zásadě vlastního vývoje a výroby můžeme vždy účinně reagovat a dodávat špičkové produkty pro různé trhy po celém světě. Naším cílem je přitom nejen splnění příslušných standardů, podle nichž se certifikují ekologická zařízení, ale i jejich překročení. EIZO je od roku 1992 členem TCO fóra a pracuje na formulování a realizaci směrnic pro elektrické a elektromagnetické emise, energetickou účinnost a elektrickou bezpečnost.

V našem úsilí nijak nepolevujeme, neboť splňujeme mezinárodní standard ISO 14020 pro enviromentální značení a striktně dodržujeme všechny požadavky platných právních předpisů v zemích, kde působíme. Další informace o environmentální udržitelnosti podle značky EIZO

Náš závazek k zachování a ochraně životního prostředí se odráží v celém výrobním procesu. Náš Just-in-time systém pro přípravu součástek nevyžaduje prakticky žádný nebo jen malý skladový prostor, neboť dodávky zboží jsou bezprostředně navázány na výrobu. Dodané výchozí suroviny jsou zpracovány na výrobní lince do dvou až tří hodin po jejich přijetí. Díky tomu může být infrastruktura továrny a skladu co nejmenší. Přispívá to ke snížení nákladů na energie, vytápění a chlazení a zároveň je zajištěno, že naši pracovníci dostanou správnou součástku ve správný čas a ve správném množství podle principu First-in-First-Out.  

Systém výroby - zajištění vysoké přesnosti výroby bez kompromisů v účinnosti

Náš výrobní systém je založen na produkci s malými výrobními "šaržemi". "Šarže" se skládá ze dvou či více monitorů vyrobených v jedné sérii za sebou. Na tyto za sebou jsoucí šarže se ještě uplatní takzvaná výroba v "buňkách". Jde o výrobní proces, kde skupina čtyř nebo pěti zaměstnanců EIZO montuje výrobky, z nichž každý pracuje podle principu „Five-at-a-time“.

Například pokud má být smontováno celkem 25 monitorů v jedné výrobní sérii, vyrobí se pět skupin po pěti monitorech. V málo pravděpodobném případě, že by po vyrobení pětice monitorů zbyla na výrobní lince nějaká součástka jako je šroubek, tlumicí prvek nebo konektor, vyřadí ihned naši zaměstnanci těchto pět monitorů a přijmou konkrétní opatření k nápravě.

Náš systém křížových kontrol ve všech montážních krocích zaručuje flexibilní a okamžitou reakci a vysoce přesnou výrobu bez ztráty efektivity.

Zkušební fáze - Podle přísných pravidel

Po montáži jsou nové monitory se svými unikátními sériovými čísly a vlastnostmi obrazovky podrobeny přísným testům a nastavením parametrů obrazu. Začíná se s předehřívací fází, označovanou jako "Aging" proces, kdy je monitor poprvé zapnut a zobrazí se na něm testovací obrazec.

Aging proces umožňuje vyhodnocovat kvalitu obrazovky a provádět úpravy vyvážení bílé a gama korekce pro každý LCD panel. Každá obrazovka je v závislosti na modelu pozorována po dobu dvou až tří hodin. V tomto časovém úseku se obvykle projeví hardwarové poruchy, jako je například zkrat na základové desce, a mohou tak být provedena nápravná opatření.

Pokud více než tři monitory z jedné výrobní šarže nesplní testy kvality, je celá tato šarže označena jako "Lot-Out". Celá tato šarže pak nesmí být v této podobě expedována, místo toho musí každý monitor z této šarže projít fází "Rework". V takovém případě jsou jednotlivé kroky sériové výroby u každého monitoru znovu zopakovány.

Tímto způsobem můžeme nejen určit skutečnou příčinu chyby a provést nezbytná nápravná opatření, ale také zajistit, že žádné další monitory nebudou vykazovat podobné skryté vady. Při výrobě EIZO rozumíme pod pojmem „Rework“ kolektivní koncept učení, který je zcela bez bodování a určování viny. Jeho základním cílem je přezkoušení všech procesů a aby pracovníci a jejich nadřízení přicházeli s novými zlepšovacími návrhy.

Výstupní kontrola - Pro nejlepší barvy a podání odstínů šedi

Po Aging procesu jsou všechny monitory pečlivě zkontrolovány a je přesně nastavena reprodukce barev a odstínů šedi stejně jako chování při rychlých reakcích. Monitory jsou také podrobeny otřesovému testu, aby se odhalilo případné kolísání signálu a bylo zjištěno, zda nedochází k žádnému chvění obrazu vlivem otřesů obrazovky během přepravy nebo u zákazníka. 

Monitory určené pro oblast profesionální grafiky a zdravotnictví jsou továrně seřízeny pomocí technologie Digital Uniformity Equalizer (DUE) firmy EIZO. Toto seřízení slouží ke korekci odchylek jasu a barevné hodnoty v různých oblastech obrazovky.

DUE koriguje úrovně jasu pro zajištění jednotného jasu celé obrazovky, tak aby i velmi jemné barevné přechody byly reprodukovány s maximální přesností. Navíc jsou opraveny i chyby v rozložení jasu, aby barevný monitor mohl přesně a bez pruhů zobrazit šedé přechody. U našich výrobků pro zdravotnictví a grafický průmysl je přísná kontrola kvality zvláště důležitá, neboť tyto obory vyžadují vysokou pečlivost. Naše neustálá snaha o nekompromisní kvalitu výrobků nás vede k dalšímu zlepšování stávajících postupů kontroly kvality. To je také zřejmé z certifikátů, které jsme obdrželi. V roce 1993 jsme pro náš systém řízení jakosti získali certifikaci ISO 9002. V roce 2005 byl náš systém řízení jakosti certifikován dle ISO 13485 pro zdravotnické prostředky.

Poté, co naše monitory prokázaly, že jejich veškeré technické a fyzikální vlastnosti odpovídají kvalitě značky EIZO, jsou pečlivě ručně zabaleny do přepravního obalu, aby se mohly vydat na cestu k zákazníkovi.

Kvalita produktů od firmy EIZO je plně založena na kvalitě výroby. To je jeden z důvodů, proč neustále investujeme do našich zaměstnanců: díky školením, kvalifikacím a zvláštním pochvalám je mnoho zaměstnanců ve výrobě EIZO již více než deset let pověřeno montáží monitorů, kalibrací obrazovek, konfigurací DUE a přísnou kontrolou kvality našich výrobků. Aby se tyto specializované činnosti kvalifikovaně využily, je nezbytně nutné pevné pouto zaměstnanců ke společnosti. S osobním uznáním a úctou ke každému jednotlivci v našem výrobním procesu vede motivace k tvořivosti a dalšímu rozvoji a umožňuje, aby naše procesy byly ještě efektivnější, ekologicky šetrnější a globálně konkurenceschopnější.