Zlepšení funkcí úspory energie

Naše monitory mají mnoho funkcí, které snižují spotřebu energie a emise CO2.

Úspora až 30 % energie

EcoView-Optimizer vyhodnocuje podobu obrazu a plně automaticky snižuje jas podsvícení, aniž by utrpěla obrazová kvalita. Tím klesá spotřeba elektřiny.

Úspora energie při vypnutí

Všechny monitory FlexScan jsou vybaveny mechanickým síťovým vypínačem. Vypnete-li monitor síťovým vypínačem, nespotřebovává vůbec žádnou elektřinu. Ale i v pohotovostním režimu Stand-by leží spotřeba v závislosti na modelu na úrovni 0,5 W nebo méně.

Více než jen ergonomická funkce

Funkce Auto-EcoView neustále přizpůsobuje jas obrazovky okolnímu osvětlení. V porovnání s monitorem provozovaným při plném jasu podsvícení tak můžete ušetřit až polovinu elektřiny.

Dokonalý pro víceobrazovkový provoz

V softwaru Screen InStyle můžete spotřebu elektřiny a další nastavení spravovat dokonce i ve víceobrazovkovém režimu. Serverová aplikace Screen InStyle Server navíc umožňuje systémovým správcům ovládat všechny monitory připojené k počítači. Takto lze provádět ústřední správu všech monitorů EIZO v síti.

Více informací zde

Výroba šetrná k životnímu prostředí a klimatu

Ve společnosti EIZO jde kvalita výrobků ruku v ruce s ekologicky a sociálně odpovědným plánováním, získáváním materiálů a výrobou. To vám přináší možnost trvale investovat do moderního a spolehlivého monitoru.

Ekologický design

Pro naše kryty monitorů používáme plasty a barvy obsahující zpomalovače hoření v omezené míře. Tím snižujeme negativní dopad na životní prostředí a uživatele a zlepšujeme recyklovatelnost našich výrobků.

Díky dlouholetému výzkumu se nám podařilo dosáhnout hladké, homogenní barvy a struktury krytů monitorů bez použití laku.

U mnoha našich monitorů FlexScan EV již používáme více než 60 % recyklátu pro plasty krytu.

Udržitelné obaly a recyklace výrobků

Vlevo: konvenční obaly / vpravo: materiály šetrné k životnímu prostředí

Pro balení našich výrobků používáme lepenku z recyklovaného papíru a přepravní podložky monitorů FlexScan EV jsou rovněž vyrobeny ze 100% recyklovaných materiálů. Kabely jsou navíc zabaleny do ekologické celulózové fólie namísto plastových sáčků. Tím se snižuje množství plastového odpadu, který se dostává do životního prostředí, šetří se zdroje a podporuje se opětovné použití materiálů.

V Japonsku, některých částech Evropy a USA odebíráme použité monitory k recyklaci, abychom splnili svou odpovědnost i po skončení životnosti našich výrobků.

Nezávislé monitorování chemických látek

U všech používaných komponentů zakazujeme nebo kontrolujeme používání zakázaných chemických látek v souladu s klíčovými ekologickými normami a příslušnými právními předpisy.

Trvanlivost a opravitelnost

Monitory EIZO jsou navrženy pro dlouhou životnost - obvykle výrazně přesahující pětiletou záruku na kancelářské monitory. Pro většinu všech modelů jsou náhradní díly k dispozici až pět let po ukončení výroby. 

Dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima.

Certifikované systémy environmentálního řízení

Vyrábíme ve vlastní továrně, která má certifikovaný systém environmentálního managementu ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí naší každoročně zveřejňované zprávy o sociální zodpovědnosti.

Soulad s nejnovějšími environmentálními normami

V rámci našeho úsilí o aktivní vývoj výrobků šetrných k životnímu prostředí plníme zákonné požadavky Japonska i dalších zemí a zajišťujeme soulad našich předních výrobků s významnými nezávaznými normami pro ochranu životního prostředí na všech trzích.

Výrobky značky EIZO vyhovují evropským směrnicím včetně směrnice WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních), RoHS (Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií) a ErP (Stanovení požadavků na hospodárný návrh výrobků spotřebovávajících energii).  I v mimoevropských státech považujeme tyto směrnice za námět k podobnému chování.

Používáme také příslušná normovaná označení, například TCO Certified Generation 9 (celosvětově nejpodrobnější normy pro monitory), EPEAT (mezinárodní norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů), ENERGY STAR® (norma energetické účinnosti platná ve Spojených státech amerických) a PC Green Label (japonská norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů). Kromě toho se aktivně podílíme na rozvoji norem TCO, ENERGY STAR® a PC Green Label.

Účast na mezinárodních iniciativách

Společnost EIZO zaujímá jasné stanovisko k nepřijatelnému chování. Proto se účastníme iniciativy OSN Global Compact, která vychází z pracovních zásad Deklarace o základních zásadách a právech při práci Mezinárodní organizace práce (ILO). Také jsme se připojili k Alianci pro odpovědné podnikání (Responsible Business Alliance - RBA) a zavázali jsme se k neustálé optimalizaci v rámci našeho globálního dodavatelského řetězce.

Společnost EIZO se připojila ke Global Compact OSN v září 2012. UN Global Compact je dobrovolnou iniciativou s cílem vytvářet celosvětově udržitelné hospodářství. Zúčastněné firmy se chovají jako správné podnikatelské subjekty uplatňující zodpovědné a tvůrčí praktiky. Firmy hlásící se k iniciativě UN Global Compact se zavazují dodržovat deset principu sociální odpovědnosti (CSR) v oblastech lidských práv, práce, ochrany životního prostředí a potírání korupce. Přijímáme společenskou odpovědnost za globální společné dobro a zvyšujeme hodnotu naší společnosti dodržováním deseti základních principů globální dohody OSN.

Další informace o iniciativě United Nations Global Compact

Společnost EIZO Corporation přistoupila v lednu 2020 k alianci Responsible Business Alliance (RBA), neboť plně podporuje vize a cíle RBA.

RBA sdružuje firmy uplatňující v celém dodavatelském řetězci elektrotechnického průmyslu principy CSR. EIZO se zavazuje k postupnému uvádění svých podnikatelských činností do souladu s kodexem RBA a k podpoře a motivaci svých přímých dodavatelů k témuž směřování.

Společnost EIZO dodržuje lidská práva podle Mezinárodní organizace práce (ILO). "Zásady společnosti EIZO – Sedm závazků" jsou v souladu se směrnicemi iniciativy United Nations Global Compact, která vychází z úmluv ILO (International Labor Organization).

Společnost EIZO odmítá jakékoli formy nucené nebo dětské práce, nepodílí se na takové práci a nemůže s ní být ani žádným jiným způsobem spojována. EIZO podporuje boj proti diskriminaci a dbá na lidská práva svých pracovníků.

K přehledu produktů

Přehled všech monitorů FlexScan
Všechny monitory pro kancelář

Náš smysl pro odpovědnost

Zásady naší společnosti
Více informací