Jsme si vědomi dopadu našich výrobků na životní prostředí a snažíme se jej snížit na nejnižší úroveň. Ekologická udržitelnost a přívětivost k životnímu prostředí proto patří mezi základní kvality výrobků značky EIZO. Od návrhu přes výrobu až po výběr součástí bereme v úvahu mezinárodní směrnice týkající se ochrany životního prostředí a je-li to možné, snažíme se držet ještě přísnějších zásad, než jsou vyžadovány. To platí jak pro směrnice zemí, kam své výrobky vyvážíme, tak pro dodržování našich vnitřních zásad ochrany životního prostředí. Ochranu přírody pokládáme za úkol celého lidstva a přispívání k tomuto celosvětovému cíli považujeme za svoji povinnost.

Náš závazek trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí
  • Řídíme se platnými zákony a směrnicemi o ochraně životního prostředí, jež se týkají našich komerčních aktivit a výrobků. Stanovujeme si ekologické cíle a závazky založené na dokonalém porozumění dopadů naší výroby na životní prostředí. 
  • Při výzkumu a vývoji bedlivě dbáme na snižování spotřeby surovin, využívaní recyklace a omezování jedovatých látek. Usilujeme o průběžné zpřísňování našich zásad ochrany životního prostředí. 
  • Při všech našich činnostech se snažíme mít na zřeteli ochranu životního prostředí. Naším cílem je snižování objemu odpadu a jeho řádná likvidace. Zároveň podporujeme a napomáháme sběru a recyklaci vysloužilých výrobků vyřazovaných našimi zákazníky. 
  • Živě se zajímáme o nejnovější poznatky týkající se trvalé udržitelnosti. K tomu využíváme svoji celosvětovou distribuční síť, jež nám pomáhá sdílet a rozšiřovat naše znalosti. Kromě toho spolupracujeme s externími partnery.
  • Školíme své spolupracovníky a posilujeme tím jejich povědomí o životním prostředí. Všechny naše organizační složky zahrnují i pracovníky zodpovědné za ochranu životního prostředí, kteří mají za úkol prosazovat ve svých týmech vhodná opatření.
Náš závazek trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí
Opatření v rámci environmentálního managementu

Environmentální management jsme zavedli jako součást zásad ochrany životního prostředí společnosti EIZO. V roce 1998 byl poprvé podroben certifikaci dle ISO 14001. Certifikát se od té doby pravidelně obnovuje.

Ke zlepšení ochrany životního prostředí je nezbytná spolupráce všech organizačních součástí firmy. Proto se ekologická hlediska stala součástí obchodních strategií společnosti EIZO probíraných na manažerské úrovni. Zmocněnec pro environmentální management má za úkol zajistit plnění normy ISO14001:2015, poskytovat spolupracovníkům podporu a dohlížet na plnění normy.

Mnohá opatření ke splnění našich cílů ochrany životního prostředí jsou pevně zakotvena ve specifikacích výrobků. Poznatky v rámci společnosti sdílíme, a to zejména mezi návrhovými a vývojovými odděleními. Úspěšně jsme snížili svoji spotřebu energie, zavedli jsme přísnou kontrolu chemikálií v používaných konstrukčních dílech a vyvinuli jsme výrobky na vysoké úrovni z hlediska ochrany životního prostředí.

Opatření v rámci environmentálního managementu
Dodržování mezinárodních norem pro ochranu životního prostředí a jejich symboly

Plníme zákonné požadavky jakož i nejdůležitější nezávazné normy zemí, v nichž své výrobky prodáváme. 

Monitory EIZO vyhovují evropským směrnicím včetně směrnice WEEE (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních), RoHS (Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), REACH (Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií) a ErP (Stanovení požadavků na hospodárný návrh výrobků spotřebovávajících energii). I v mimoevropských státech považujeme tyto směrnice za námět k podobnému chování.

EIZO používá příslušná normovaná označení, například TCO Certified Display 7 (mezinárodní zásady ekologické, sociální a hospodářské udržitelnosti výrobků výpočetní techniky), EPEAT (mezinárodní symbol ochrany životního prostředí určený pro počítače a monitory), ENERGY STAR 7.0 (norma energetické účinnosti platná ve Spojených státech amerických) a PC Green Label (japonská norma pro ochranu životního prostředí týkající se počítačů a monitorů). Kromě toho se aktivně podílíme na rozvoji norem TCO, ENERGY STAR a PC Green Label.

Společnost EIZO se bude i nadále aktivně zasazovat o trvale udržitelnou výrobu, vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí a širší uplatňování příslušných norem.

Dodržování mezinárodních norem pro ochranu životního prostředí a jejich symboly
Ředitelství EIZO Global vyrábí solární energii

Mezinárodní ústředí koncernu EIZO sídlí v japonském Hakusanu. Západně od něj se rozlévá Japonské moře, směrem na východ se zvedá Hakusanské pohoří.

Na střechu naší nové továrny zprovozněné roku 2016 jsme namontovali 715 solárních panelů o výkonu 180 kW. Na sousedních firemních pozemcích funguje dalších 1014 solárních panelů o výkonu 250 kW. Celkem tato solární elektrárna dodá ročně 373 000 kWh elektřiny, což odpovídá snížení ročních emisí oxidu uhličitého o 239 tun.


Ředitelství EIZO Global vyrábí solární energii