Zásady ochrany osobních údajů

I. Prohlášení společnosti EIZO Europe GmbH o ochraně osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky www.eizo.cz, které společnost EIZO Europe GmbH provozuje pro svoji potřebu a pro potřebu svých poboček a sesterských i dceřiných společností. Zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým společnost EIZO Europe GmbH a její partnerské společnosti nakládají s údaji týkajícími se uživatelů webových stránek.

Naše internetové stránky můžete obecně používat bez zadávání osobních údajů. Pokud chce subjekt údajů prostřednictvím našich internetových stránek využívat služeb naší společnosti, může být nicméně zapotřebí zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nutné a současně pro toto zpracování není dán zákonný základ, vyžádáme si vždy souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo zkrácené IP adresy subjektu údajů) se vždy provádí v souladu s obecnými nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) a s příslušnými vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů. 

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů bychom rádi informovali veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu, jakým shromažďujeme, používáme a zpracováváme osobní údaje. Subjekty údajů jsou také v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovány o svých právech.

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejdůslednější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím našich webových stránek. Přenosy dat po internetu však mohou představovat bezpečnostní rizika; stoprocentní ochranu tudíž nelze zaručit. Z toho důvodu může samozřejmě každý subjekt údajů svoje osobní údaje sdělit např. telefonicky.

1. Definice podle GDPR

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z definic používaných evropským regulačním orgánem v GDPR (článek 4 GDPR). Tyto Zásady ochrany osobních údajů by měly být pro každého snadno čitelné a srozumitelné. GDPR je k dispozici na následující adrese:

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/

Cílem našich Zásad ochrany osobních údajů je jednoduše a srozumitelně informovat o zpracování vašich osobních údajů na našich internetových stránkách a v našich aplikacích. Proto bychom nejprve rádi vysvětlili použité pojmy. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou použity mimo jiné následující definice:

 • „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • „Subjektem údajů“ se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.
 • „Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
 • „Omezením zpracování“ se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
 • „Profilováním“ se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
 • „Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
 • „Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;
 • „Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
 • „Souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

2. Jméno a kontaktní údaje správce 

Tyto pokyny k ochraně osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů ze strany společnosti:

EIZO Europe GmbH, kterou zastupují pánové Minoru Kontani a Yoshitaka Jitsumori, e-mail: info@eizo.de, telefon: +49 (0)2161 – 8210 0, fax: +49 (0)2161 – 8210 150

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bechtle GmbH IT-Systemhaus, EIZO Inspektor ochrany údajů: Herr Philipp M. Moehrle, Parkstraße 2 8, 47829 Krefeld, Deutschland, telefon: +49 (0)2151 – 455836, e-mail: eeg-data-protection(at)eizo.com, web: www.bechtle.com

4. Výmaz a zablokování osobních údajů

Zpracováváme a ukládáme osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu uchovávání nebo dle právních předpisů platných pro správce.

Pokud účel uchovávání není dán nebo vyprší zákonná doba uchování, dochází k rutinnímu zablokování nebo výmazu příslušných osobních údajů v souladu s platnými předpisy.

5. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a způsob a účel jejich použití

EIZO na své webové stránce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující případy a příležitosti, přičemž nikoli každý z uvedených případů platí pro každou jazykovou variantu internetových stránek společnosti EIZO a ne každý je na těchto stránkách k dispozici. Pokud se zpracování osobních údajů účastní třetí strany, byla s každou z nich uzavřena samostatná smlouva o zpracování dat.

a) Při návštěvě webových stránek

Naše internetové stránky můžete obecně používat bez odhalení vlastní identity. Při vstupu na naše webové stránky odešle prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky informace na server našeho webu. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. logu. Bez vašeho zásahu budou shromážděny a až do automatického výmazu uloženy následující informace:

 • IP adresa počítače, který vyslal požadavek,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL adresa staženého souboru,
 • webová stránka, z níž se přistupuje (odkazující URL),
 • použitý prohlížeč a příp. operační systém vašeho počítače a název vašeho poskytovatele připojení.


Uvedená data používáme pro následující účely:

 • zajištění hladkého připojení k webu,
 • zajištění pohodlí při použití našeho webu,
 • posouzení bezpečnosti a stability systému,
 • další administrativní účely.

Právní základ pro zpracování údajů je zakotven v čl. 6 odst. 1 první větě písm. f) GDPR. Naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě shromážděné údaje nepoužíváme k tomu, abychom z nich vyvozovali nějaké závěry o vás.

Při návštěvě našich webových stránek využíváme také technologii cookies a analytické služby. Bližní vysvětlení najdete v částech 9 a 11 těchto Zásad ochrany osobních údajů.


b) Při použití našeho kontaktního formuláře

Máte-li jakékoli dotazy, nabízíme na webu možnost obrátit se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře. Zde je zapotřebí zadání platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho dotaz přichází a komu odpovědět. V závislosti na konkrétním formuláři a účelu zpracování údajů mohou být vyžadovány další údaje nebo je možno je uvést dobrovolně. Tyto informace jsou uvedeny v každém formuláři. Je na vašem svobodném rozhodnutí, zda chcete tyto údaje v kontaktním formuláři uvést.

Zpracování údajů pro účely navázání kontaktu s námi se opírá o právní základ podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR, tj. o vámi udělený souhlas.

Osobní údaje, které jsme shromáždili pro účely kontaktního formuláře, budou po vyřízení vašeho dotazu automaticky vymazány.


c) Při provedení objednávky pomoci našich webových stránek

Na našich internetových stránkách můžete provádět objednávky bez registrace. Údaje o uživatelích, potřebné k uzavření smlouvy, jejímu plnění a fakturaci ve vztahu ke zboží, které má být uhrazeno, se pro tento účel ukládají do systému pro správu obsahu webu a dále se přeposílají provozovateli e-shopu společnosti EIZO. Provozovatelem e-shopu společnosti EIZO je společnost F&M Systemhaus GmbH se sídlem v Berlíně v Německu, která je tak smluvní stranou u všech objednávek provedených na internetovém obchodě EIZO, které se řídí jejími Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vaše osobní údaje budou zadány do vstupní masky na našich webových stránkách, uloženy a předány provozovateli internetového obchodu společnosti EIZO. Při zadání objednávky na našich internetových stránkách shromažďujeme nejprve následující osobní údaje:

 • Oslovení, křestní jméno, příjmení,
 • platná e-mailová adresa,
 • adresa,
 • volitelná doručovací adresa vč. případného odlišného oslovení, křestního jména, příjmení,
 • volitelně údaje o účtu PayPal nebo kreditní kartě, přičemž e-shop společnosti EIZO nepřichází s údaji o platebních kartách do styku, protože tyto údaje se přenášejí zabezpečeným protokolem (SSL) přímo do externího platebního systému ipayment. Správu údajů o platbách provádí při dodržení standardů PCI výlučně externí platební systém ipayment. Bližní vysvětlení najdete v části 8 těchto Zásad ochrany osobních údajů.


Osobní údaje shromažďujeme, abychom

 • vás mohli identifikovat jako zákazníka;
 • mohli zpracovat, vyřídit a uzavřít vaši objednávku;
 • s vámi mohli korespondovat;
 • mohli fakturovat;
 • mohli řešit případné nároky plynoucí z naší odpovědnosti a uplatňovat možné nároky vůči vám;
 • mohli zajistit technickou správu našich webových stránek;
 • mohli spravovat data o našich zákaznících.

Kromě předání uživatelských dat provozovateli webového obchodu EIZO jsou tyto údaje po dobu tří měsíců rovněž uloženy v systému společnosti EIZO pro správu obsahu. Poskytovatelem služeb, který společnosti EIZO dodává systém pro správu obsahu, je společnost TWT Growth GmbH, Düsseldorf v Německu.

Tyto osobní údaje se shromažďují,

 • aby bylo možné vás identifikovat jako našeho zákazníka spolu se stavem vaší objednávky;
 • abychom mohli vaši objednávku případně zkontrolovat a přepracovat;
 • abychom s vámi mohli korespondovat v případě technických potíží během objednacího procesu;
 • abychom mohli řešit případné nároky plynoucí z naší odpovědnosti a uplatňovat možné nároky vůči vám;
 • abychom mohli zajistit technickou správu našich webových stránek.

V rámci objednacího procesu od vás obdržíme souhlas se zpracováním těchto údajů.

Zpracování údajů vychází z vaší objednávky a je nezbytné podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. b) GDPR pro zde uvedené účely řádného vyřízení vaší objednávky a vzájemného plnění závazků z kupní smlouvy.

Osobní údaje, které jsme shromáždili ke zpracování vaší objednávky, budou uloženy až do uplynutí zákonné povinnosti uchovávat údaje a poté vymazány, ledaže jsme podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. c) GDPR povinni uchovávat je na základě zákonných daňových a obchodních povinností v oblasti uchovávání a dokumentace (dle obchodního zákoníku, trestního zákoníku nebo pracovního řádu) nebo jste k delšímu uchování dali souhlas podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR.

d) Při odeslání našeho formuláře pro servis a opravy

Pokud jde o servis a opravy, nabízíme na webu možnost nahlásit servisní případ prostřednictvím připraveného formuláře. Zde je zapotřebí zadání platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho dotaz přichází a komu odpovědět. V závislosti na konkrétním formuláři, rozsahu servisního požadavku a účelu zpracování údajů mohou být vyžadovány další údaje nebo je možno je uvést dobrovolně. Tyto informace jsou uvedeny v každém formuláři. Je na vašem svobodném rozhodnutí, zda chcete tyto údaje v servisním formuláři uvést. Údaje o uživatelích, potřebné k vyřízení servisního požadavku, provedení servisního zásahu a případnému vyúčtování placených oprav, které nejsou kryty zárukou společnosti EIZO, se pro tento účel předávají provozovateli servisního střediska společnosti EIZO. Provozovatelem servisního střediska společnosti EIZO je společnost Uniserv GmbH se sídlem v Henstedtu-Ulzburgu v Německu, která je tak smluvní stranou u veškerých servisních služeb, které se řídí jejími Všeobecnými obchodními podmínkami.

e) Při přihlášení k odběru informačního bulletinu společnosti EIZO

Na našem webu nabízíme možnost přihlásit se pomocí zvláštního formuláře k odběru informačního bulletinu společnosti EIZO. Zde je zapotřebí zadání platné e-mailové adresy, abychom nejprve mohli na tuto adresu zaslat jednorázový e-mail, jímž potvrdíte své přihlášení mezi naše odběratele. Vaše e-mailová adresa bude přidána do našeho seznamu odběratelů teprve po kliknutí na odkaz v tomto potvrzovacím e-mailu (Double-Opt-In). Na stránce pro přihlášení a potvrzení jsou požadovány další údaje, jako je oslovení, křestní jméno a příjmení, jejich zadání je však pouze dobrovolné. Je na vašem svobodném rozhodnutí, zda chcete tyto údaje v kontaktním formuláři uvést.

Údaje o uživatelích nezbytné k zaslání informačního bulletinu společnosti EIZO se předávají provozovateli systému, který informační bulletin poskytuje. Provozovatelem systému, který poskytuje informační bulletin společnosti EIZO, je společnost Xqueue se sídlem v Offenbachu v Německu. 

f) Při účasti ve výherních soutěžích společnosti EIZO 

Čas od času nabízíme možnost zúčastnit se výherní soutěže prostřednictvím připraveného formuláře dostupného na našem webu. Zde je zapotřebí zadání platné e-mailové adresy, abychom pomocí tohoto osobního údaje mohli zaregistrovat vaši účast. V případě výhry použijeme tuto e-mailovou adresu také k navázání kontaktu a vyřízení předání výhry. K tomu budou zapotřebí další osobní údaje, jako je poštovní adresa pro zaslání výhry. Údaje o uživatelích nezbytné k vyřízení výherní soutěže společnosti EIZO se ukládají v systému společnosti EIZO pro správu obsahu. Poskytovatelem služeb, který společnosti EIZO dodává systém pro správu obsahu, je společnost TWT Growth GmbH, Düsseldorf v Německu. Po úspěšném vyřízení předání výhry budou všechny údaje o účastnících ze systému pro správu obsahu vymazány.

g) Při přihlášení na semináře a akce

Čas od času nabízíme možnost registrovat se k účasti na určitém semináři nebo akci prostřednictvím připraveného formuláře dostupného na našem webu. Zde je zapotřebí zadání platné e-mailové adresy, abychom pomocí tohoto osobního údaje mohli zaregistrovat vaši účast. Při této registraci jsou požadovány další údaje, jako je oslovení, křestní jméno, příjmení a společnost, abychom vám mohli registraci potvrdit a zaslat dokumenty vztahující se k dané akci. Údaje o uživatelích nezbytné k registraci na akci se ukládají v systému společnosti EIZO pro správu obsahu. Poskytovatelem služeb, který společnosti EIZO dodává systém pro správu obsahu, je společnost TWT Growth GmbH, Düsseldorf v Německu. 

Jiným třetím stranám nebudou údaje předány. Po skončení akce budou údaje o uživatelích vymazány.

h) Při vývojových projektech zaměřených na internetové stránky společnosti EIZO nebo její další působení na sociálních sítích

Stránky společnosti EIZO se neustále vyvíjejí. Pro účely tohoto vývoje si společnost EIZO najímá externí poskytovatele služeb, kteří pro vývoj inovací vyžadují neomezený přístup na web společnosti EIZO včetně web serveru. Těmito poskytovateli služeb jsou společnosti TWT Growth GmbH, Düsseldorf v Německu, TYPO3 Büro rené gandia lopez se sídlem v Erkrathu v Německu a managedhosting.de GmbH se sídlem v Berlíně v Německu. Ve výše uvedených případech není obvyklé nezbytné, aby tyto společnosti měly přístup k osobním údajům uloženým v systémech společnosti EIZO a zpracovávaly je. U některých vývojových projektů ale může dojít k tomu, že tyto třetí strany budou provádět migrace nebo přesuny stávajících osobních údajů. Jiné použití je vyloučeno.

i) pro obchodní nebo provozní zpracování v našem systému CRM (pouze B2B - firemní zákazníci, obchodní partneři a dodavatelé).

V některých případech můžeme vaše osobní údaje potřebovat z obchodních nebo provozních důvodů, abychom s vámi/vaším zaměstnavatelem udrželi obchodní vztah, abychom vám/vašemu zaměstnavateli poskytli naše produkty nebo služby nebo abychom splnili naše zákonné a regulační povinnosti. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, je možné, že s vámi/vaším zaměstnavatelem nebudeme moci udržovat obchodní vztah nebo vám/vašemu zaměstnavateli poskytovat naše produkty či služby.

Za tímto účelem jsou všechny potřebné údaje uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) a jsou k dispozici celé skupině společností EIZO v EU a Švýcarsku. Provozovatelem systému EIZO CRM je společnost PiSA sales GmbH, Berlín, Německo. CRM je aplikace SaaS a je provozována výhradně na serverech v Německu. V tomto systému jsou zaznamenány obecné údaje o aktivních a potenciálních zákaznících společnosti a osobní údaje jejich zaměstnanců. Shromažďování těchto údajů slouží k zahájení, udržování a dokumentaci vzájemného obchodního vztahu.

6. Další informace k právnímu základu pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje společnosti právní základ pro operace zpracování, při nichž je nutné získat souhlas s konkrétním účelem zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, vychází zpracování z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, například u dotazů na naše služby a produkty. Je-li společnost EIZO Europe GmbH vázána právní povinností, pro jejíž splnění je zpracování osobních údajů nezbytné, vychází zpracování z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. V takovém případě vychází zpracování z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Postupy zpracování mohou též vycházet z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tento právní základ se použije pro operace zpracování, které nelze podřadit pod žádný z výše uvedených právních základů, jestliže je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti EIZO Europe GmbH nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Právo provádět takové operace zpracování máme zejména vzhledem k výslovnému sdělení evropského zákonodárce (viz bod odůvodnění 47 věta druhá GDPR). 

7. Posouzení oprávněných zájmů 

Vychází-li zpracování osobních údajů z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je oprávněným zájmem společnosti EIZO Europe GmbH realizace obchodní činnosti v zájmu našich spolupracovníků i společníků.

8. Předávání údajů

Vaše osobní údaje budeme předávat pouze třetím stranám podílejícím se na plnění smlouvy, jako jsou např. logistické společnosti najaté pro účely přepravy nebo banka zajišťující záležitosti související s platbami. V případě předávání vašich osobních údajů třetím stranám je však rozsah předávaných údajů omezen na nezbytné minimum.

Při platbách prostřednictvím služby PayPal, kreditní kartou prostřednictvím služby PayPal, přímým převodem prostřednictvím služby PayPal nebo „Nákupem na fakturu“ prostřednictvím služby PayPal předáme vaše osobní údaje k provedení platby společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk (dále „PayPal“). PayPal si pro platební metody kreditní karta prostřednictvím služby PayPal, přímý převod prostřednictvím služby PayPal a „Nákup na fakturu“ prostřednictvím služby PayPal vyhrazuje právo provést ověření bonity. Výsledek ověření bonity na pozadí statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou slouží PayPalu jako podklad k rozhodnutí, zda a které platební metody bude poskytovat. Ověření bonity může zahrnovat pravděpodobnostní hodnoty (např. scoring). Je-li výsledek scoringu zahrnut do výsledku ověření bonity, zakládá se na vědecky uznaném matematicko-statistickém postupu. K výpočtu scoringu se mimo jiné používají údaje o adresách. Další informace o ochraně údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal na adrese: www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/privacy-full

Při platbě kreditní kartou zadáváte své údaje do objednacího formuláře na našich webových stránkách; tyto údaje se u nás však neukládají, nýbrž přímo po odeslání formuláře předávají na server společnosti 1 & 1 iPayment se sídlem na adrese Eigendorfer Str. 57, 56410 Montabauer, Německo, a tam se uloží. Společnost 1 & 1 iPayment vaše informace nepředává žádným dalším třetím stranám s výjimkou předání údajů potřebných k provedení platby poskytovateli vaší kreditní karty. 

K předávání vašich osobních údajů jiným třetím stranám než pro účely uvedené v odstavci 5 nedochází.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze:

 • pokud jste k tomu udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR,
 • pokud je předání podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující zákonem chráněný zájem na nepředání vašich údajů,
 • v případě, že předání je předpokladem splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. c) GDPR, a
 • pokud je to přípustné podle zákona a podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. b) GDPR nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

V rámci objednacího procesu od vás obdržíme souhlas s předáním vašich údajů třetím stranám.

9. Použití technologie cookies a jejich správa pomocí platformy pro správu souhlasu (CMP)

Na našich webových stránkách používáme technologii cookies. Jedná se o malé soubory, které při návštěvě našeho webu automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají na vašem zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.). Cookies vašemu koncovému zařízení nijak neškodí ani neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software.

V souboru cookie se odkládají informace související s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že tím bezprostředně odhalujeme vaši identitu.

Soubory cookie vysvětlené v části 11 jsou spravovány na platformě pro správu souhlasu (zkráceně CMP). S touto aplikací umožňujeme návštěvníkům webových stránek vidět použité soubory cookie. Kromě toho se zaznamenávají, které soubory cookie uživatel nastavil (správa přihlášení). Samotný CMP je na našem webu integrován pomocí Správce značek Google. Jak je vysvětleno v části 11 j), samotný Správce značek Google nenastavuje žádné soubory cookie.

Použití cookies slouží na jedné straně k tomu, aby pro vás procházení naší nabídky bylo příjemnější. Proto používáme tzv. session-cookies, díky nimž rozpoznáme, že jste během aktuální přítomnosti na našem webu navštívili konkrétní stránky. Tyto záznamy se po opuštění našich stránek automaticky mažou.

Dále využíváme k optimalizaci uživatelské přívětivosti dočasné soubory cookie, které se na určitou dobu ukládají na vašem koncovém zařízení. Pokud naše stránky znovu navštívíte a budete chtít využít naše služby, automaticky se rozpozná, že už jste u nás byli a jaká zadání a nastavení jste již učinili, takže je již nebudete muset znovu provádět.

Kromě toho používáme cookies pro statistické vykazování použití našich stránek a optimalizaci naší nabídky pro vás (viz odstavec 7). Tyto soubory cookie nám umožňují při vaší opakované návštěvě poznat, že jste u nás už byli. Tyto soubory cookie se po určité, předem stanovené době automaticky mažou.

Údaje zpracovávané pomocí technologie cookie jsou nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje soubory cookie automaticky. Můžete si však prohlížeč nastavit tak, aby na vašem počítači žádné soubory cookie neukládal nebo vždy před vytvořením nového takového souboru zobrazil hlášení. Úplné vypnutí technologie cookie však může vést k tomu, že nebude mít možnost využívat všechny funkce našeho webu.

10. Odkazy na internetové stránky třetích stran

Odkazy, které uvádíme na našich stránkách, prověřujeme a sestavujeme s maximální péčí. Nemáme však žádný vliv na současnou ani budoucí podobu a obsah stránek, na něž odkazujeme. Za obsah odkazovaných stránek neodpovídáme a výslovně se s ním neztotožňujeme. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a škody, které mohou vyplynout z jeho použití nebo nepoužití, odpovídá výhradně provozovatel příslušné internetové stránky. Odpovědnost těch, kteří na veřejně přístupné informace pouze odkazují, je vyloučena. Za cizí odkazy odpovídáme pouze tehdy, pokud jsme o nich informováni, tj. také o případném protiprávním nebo trestném obsahu, a pokud je pro nás technicky možné a vynutitelné jejich použití zabránit.

11. Analytické a sledovací nástroje

Právním základem pro použití níže uvedených sledovacích opatření je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Použitím sledovacích opatření bychom rádi budovali webové stránky odpovídající potřebám uživatelů a zajistili jejich trvalou optimalizaci. Kromě toho používáme sledovací opatření ke statistickému vykazování použití našich stránek a k optimalizaci naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je možno považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů lze zjistit u jednotlivých sledovacích nástrojů.

a) Google Analytics1

Pro účely tvorby stránek odpovídajících potřebám uživatelů a trvalé optimalizace používáme webový analytický nástroj Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/cs/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; dále jen „Google“). V této souvislosti dochází k vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů a souborů cookie (viz odstavec 5). Informace získané pomocí cookie o vašem použití tohoto webu, jako je:

 • typ a verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • odkazující URL adresa (předchozí navštívená stránka),
 • název přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na základě objednávky provozovatele těchto webových stránek tyto údaje použije Google k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek a pro další služby související s využíváním webových stránek a internetu a poskytované provozovateli webových stránek. S těmito účely se pojí náš oprávněný zájem na zpracování údajů. Právní základ pro používání služby Google Analytics tvoří § 15 Odst. 3 Zákona o elektronických médiích a Čl. 6 Odst. 1 písm. f GDPR. Námi odesílaná data spojená s Cookies, identifikací uživatele (např. User-ID) nebo identifikátory reklam se po 14 měsících automaticky smažou. Mazání dat při uplynutí doby přechovávání probíhá samočinně jednou za měsíc. Další informace o podmínkách požívání a ochraně údajů naleznete zde: https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

Instalaci cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tom případě vám některé funkce těchto webových stránek nemusí být dostupné v plném rozsahu.

Můžete též deaktivovat sběr dat pomocí souborů cookie a dat souvisejících s vaším použitím webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zabránit jejich zpracování ze strany společnosti Google stažením a instalací doplňku pro prohlížeč  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternativně k doplňku pro prohlížeč, zejména pokud jde o prohlížeče na mobilních zařízeních, můžete sběru dat ze strany Google Analytics zabránit kliknutím na výše uvedený odkaz. Vytvoří se soubor Opt-Out-Cookie, jenž napříště zabrání sbírání vašich údajů při návštěvě našich webových stránek. Soubor Opt-Out-Cookie slouží pouze pro daný prohlížeč a pro naše internetové stránky a ukládá se na vašem zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, je třeba Opt-Out-Cookie znovu vytvořit.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou Google Analytics najde na následující stránce s nápovědou pro službu Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245

 

b) Google Adwords Conversion Tracking

Pro statistické vykazování použití našich stránek a optimalizaci naší nabídky pro vás o používáme také službu Google Adwords Conversion Tracking. Služba Google Adwords na vašem počítači vytvoří soubor cookie (viz odst. 5), pokud na náš web přijdete prostřednictvím inzerce u společnosti Google.

Tyto soubory cookie pozbývají platnost po 30 dnech a neslouží k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webu klienta služby Adwords a příslušný soubor cookie je dosud platný, Google i klient rozpoznají, že uživatel klikl na inzerát, který jej přivedl na tuto stránku.

Každý zákazník služby Adwords provozuje jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek klientů služby Adwords. Pomocí tzv. conversion-cookies se získávají informace, které slouží k sestavování statistik o konverzích pro klienty služby Adwords, kteří se ke sledování konverzí přihlásili. Klienti služby Adwords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přivedeni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nedostávají tak žádné informace, jejichž prostřednictvím by bylo možno uživatele osobně identifikovat.

Nechcete-li se sledování účastnit, můžete odmítnout vytvoření potřebného souboru cookie - např. nastavením prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické vytváření souborů cookie. Cookies pro sledování konverzí můžete deaktivovat také nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Zásady ochrany soukromí společnosti Google v oblasti sledování konverzí najdete na následující stránce: services.google.com/sitestats/cs.html

c) Evidence konverzí: Facebook pixel, Facebook Vlastní okruhy uživatelů a Facebook konverze

Na základě našich oprávněných zájmů používáme na našich webových stránkách tzv. „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc. se sídlem na adrese 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; pro osoby usazené v EU je provozovatelem sítě společnost Facebook Ireland Ltd. se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Právním základem použití Facebook pixelu a ukládání souborů cookie pro konverze je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat naši nabídku a inzerci na webu.

Technologie Facebook pixel Facebooku za prvé umožňuje přiřadit vás – coby návštěvníka naší webové nabídky – k cílové skupině pro zobrazení naší inzerce (tzv. „Facebook reklamy“). Facebook pixel nám tak umožňuje Facebook reklamy, které jsme zadali, zobrazovat pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši webovou nabídku nebo vykazují jiné znaky dle našeho zadání sděleného Facebooku (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, zjištěné z navštívených stránek) (tzv. „Vlastní okruhy uživatelů“). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše Facebook reklamy odpovídaly potenciálním zájmům uživatelů a neobtěžovaly je. Pomocí Facebook pixelu můžeme též sledovat účinnost inzerce na Facebooku pro statistické účely a pro účely výzkumu trhu, protože nás informuje o tom, zda byli uživatelé po kliknutí na určitou Facebook reklamu přesměrováni na náš web (tzv. „konverze“).

Zpracování dat ze strany Facebooku se řídí Zásadami používání dat vydanými společností Facebook. Obecné pokyny k zobrazení Facebook reklam viz Zásady používání dat vydané společností Facebook (https://www.facebook.com/policy.php). Zvláštní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a způsobu jeho fungování najdete v nápovědě Facebooku. https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Přestože máme oprávněné zájmy na použití Facebook pixelu a ukládání souborů cookie pro konverze, nabízíme vám několik možností, jak použití těchto technologií vyloučit. Můžete zakázat záznamy pomocí Facebook pixelu a použití vašich dat k zobrazení Facebook reklam. Nastavení, které typy reklam se vám budou na Facebooku zobrazovat, můžete provést na stránce připravené společností Facebook dle pokynů k nastavení cílených reklam (https://www.facebook.com/settings?tab=ads). Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. přenesou se do všech zařízení od stolního počítače po mobilní zařízení. Instalaci souborů cookie, které slouží k měření dosahu a k reklamním účelům, můžete zakázat také na deaktivační stránce iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org) nebo na evropské stránce youronlinechoices.com http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.


d) Consent Management Platform (CMP)

S platformou pro správu souhlasu „Consentmanager“ od Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, spravujeme váš souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím našich webových stránek, zejména nastavení cookies, jakož i vaše právo na odvolání již uděleného souhlasu. Účelem zpracování údajů je získání a zdokumentování potřebných souhlasů se zpracováním údajů, a tím splnění zákonných povinností. K tomu lze použít soubory cookie. Může u. A. Shromažďují se a přenášejí následující informace správci souhlasu: Datum a čas zobrazení stránky, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení, které používáte, anonymizovaná adresa IP, údaje o přihlášení a odhlášení. Tyto údaje nebudou předány dalším třetím stranám. Zpracování údajů probíhá za účelem splnění zákonné povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Více informací o ochraně údajů najdete na Consentmanager na: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

e) Marketingové a remarketingové služby (dále jen „marketingové služby“) společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem 3294/10 , 150 00 Praha 5 – Smíchov

Při uplatňování našich oprávněných zájmů využíváme marketingové a remarketingové služby (dále jen „marketingové služby“) společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem 3294/10 , 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Tyto marketingové služby/opatření vykonáváme na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DSGVO. K vyhodnocování našich reklamních aktivit přitom využíváme Cookies. Při zobrazení konkrétní stánky z našeho webu se aktivuje softwarový kód a na stránce se zobrazí tzv. Web Beacons (průhledné grafické prvky). Jejich prostřednictvím se na počítač uživatele nahrají malé soubory zvané Cookies (místo Cookies mohou být použity jiné srovnatelné technologie). Pomocí těchto souborů lze zjistit, zda daný uživatel navštívil konkrétní stránky na našem webu. Použitím marketingových služeb/opatření bychom rádi budovali webové stránky odpovídající potřebám uživatelů a zajistili trvalou optimalizaci stránek. Kromě toho používáme marketingové služby/opatření ke statistickému vykazování použití našich stránek a k optimalizaci naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je možno považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Informace získané pomocí Cookies slouží k výpočtu konverzního poměru. To znamená, že se vyhodnocují předem stanovené akce, které uživatel na našem webu vykonal (např. zobrazení určité stránky). Konverzní poměr například udává, kolik uživatelů kliklo na určitou reklamu a bylo přesměrováno na stránku s monitorovanou konverzí. Nezískáváme ovšem žádné informace vedoucí k identifikaci osoby uživatele. Konverzní poměry se nepředávají třetím stranám.

Údaje o uživatelích se v rámci marketingových služeb zpracovávají kompletně za využití pseudonymů. To znamená, že marketingové služby neukládají ani nezpracovávají jména ani e mailové adresy uživatelů, ale vyhodnocují jen relevantní údaje získané pomocí Cookies z uživatelských profilů označených pseudonymy. Pokud jde o marketingové služby, reklama a konverzní poměry se nezpracovávají a nezobrazují se konkrétní identifikovatelné osobě. Údaje se zobrazují pouze vlastníkovi Cookie bez ohledu na to, kdo tímto vlastníkem je.

Seznam.cz nepředává žádné údaje o uživatelích třetím stranám. Údaje lze předat pouze po získání předchozího souhlasu uživatele. Každý uživatel se může kdykoliv obrátit na Seznam.cz a vyžádat si informace o rozsahu a zpracování svých osobních údajů. 

Seznam.cz uplatňuje ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

Seznam.cz vyhodnocuje základní chování uživatele, resp. jeho prohlížeče, identifikovaného prostřednictvím Cookies (bez informací nebo požadavků na informace o fyzické osobě). Nejedná se tedy o údaje zadávané uživatelem.

Sklik a Seznam.cz

 • nepracují se jmény, e-mailovými adresami, poštovními adresami či telefonními čísly.
 • se nezaměřují na jednotlivé uživatele.
 • nepracují s údaji zadávanými uživateli.
 • umožňují zaměřovat se pouze na zeměpisná území přesahující rozlohou správní obvody.
 • poskytují obsah v českém jazyce pro české uživatele podléhající zákonům České republiky.

Při retargetingu se nezpracovávají žádné osobní údaje. Souhlas se zpracováním osobních údajů tedy není nutný.

Cílenou reklamu lze deaktivovat na následující adrese: o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizovana-reklama/.

Zdroje:
https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr?gclid=Cj0KCQjw0dHdBRDEARIsAHjZYYCWVfXUrhCcr19jsJu44ZO3LLPKtNXkXPVa_C-CV6-C9weRNA36RzQaAmvdEALw_wcB#data-ktera-jsou-potrebna

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/

f) Google Tag Manager

Prostřednictvím nástroje Google Tag Manager můžeme tagy webových stránek spravovat přes uživatelské rozhraní. Samotný Tag Manager vkládající tagy funguje ovšem bez Cookies a nesbírá žádné osobní údaje. Tag Manager slouží výhradně k aktivaci dalších tagů, které mohou samy podle okolností shromažďovat údaje. Příslušná prohlášení týkající se těchto třetích stran naleznete v tomto Prohlášení o ochraně údajů. Google Tag Manager tyto údaje ovšem nevyužívá. Pokud jste zakázali nebo jiným způsobem znemožnili používání Cookies, bude se toto omezení týkat i všech trackovacích tagů vložených nástrojem Google Tag Manager. Nástroj tedy vaše nastavení Cookies neovlivní.
Je možné, že vás Google požádá o svolení s předáním některých dalších informací (např. údajů o účtu) do jiných produktů Google, aby mohl aktivovat určité funkce např. pro snadnější přidání nových konverzních trackovacích tagů pro AdWords. Vývojoví pracovníci Google navíc občas zjišťují údaje o využívání produktu, aby jej mohli dále optimalizovat. Pokud je nám však známo, Google žádné údaje tohoto druhu bez vašeho souhlasu nepředává do dalších produktů značky Google.
Další informace naleznete v Uživatelských podmínkách Google a v Zásadách ochrany údajů Google pro tento produkt.

12. Pluginy pro sociální sítě

Na našich stránkách používáme na základě čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR zásuvné moduly sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+), abychom mohli uživatele o těchto stránkách lépe informovat. Související reklamní účel se opírá o právní základ oprávněného zájmu ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz splňující požadavky na ochranu osobních údajů leží na jednotlivých provozovatelích. Integrace těchto pluginů do našich stránek probíhá pomocí takzvané metody dvou kliků, abychom návštěvníky našich stránek co nejlépe chránili.

a) Facebook

Náš web využívá pluginy pro sociální média společnosti Facebook pro účely personalizovanějšího použití. K tomu používáme tlačítka „TO SE MI LÍBÍ“ nebo „SDÍLET“. Jedná se o nabídku společnosti Facebook.

Pokud si zobrazíte některou webovou stránku našeho internetového rozhraní obsahující takový plugin, váš webový prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu si Facebook převezme přímo na vašem webovém prohlížeči a začlení jej do webové stránky.

Díky integraci pluginu získá Facebook informaci, že váš prohlížeč zadal požadavek na příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte u společnosti Facebook zřízen účet nebo ke svému účtu právě nejste připojeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se z vašeho prohlížeče přenášejí přímo na server společnosti Facebook v USA a tam se ukládají.

Jste-li přihlášeni na Facebook, může Facebook přiřadit toto zobrazení naší stránky přímo k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Informace plynoucí z vaší případné interakce s pluginem, např. stisk tlačítka „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, se příslušná informace také předá přímo na server společnosti Facebook a tam se uloží. Tyto informace budou též zveřejněny a všem zpřístupněny na Facebooku.

Facebook je oprávněn využít tyto informace pro účely marketingu, průzkumu trhu a personalizovaných facebookových stránek. Facebook k tomu používá uživatelské, zájmové a vztahové profily, a díky tomu např. vyhodnocuje vaše použití našich stránek na pozadí inzerce, kterou vám Facebook zobrazuje, informuje jiné uživatele Facebooku o vašich aktivitách na našich stránkách a poskytuje další služby spojené s používáním služby Facebook.

Pokud si nepřejete, aby Facebook data shromážděná naším webem přiřazoval k vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich stránek z Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah získávaných informací a další údaje o jejich zpracování a využívání na Facebooku naleznete společně se svými souvisejícími právy a možnostmi nastavení ochrany soukromí v Zásadách používání dat, zejména pak Zásadách na ochranu soukromí na Facebooku, dostupných na adrese www.facebook.com/about/privacy

b) Twitter

Do našich internetových stránek jsou integrovány pluginy sítě pro zasílání krátkých zpráv od společnosti Twitter Inc. (Twitter). Pluginy pro Twitter (tlačítko Tweet) poznáte podle loga Twitteru na našich stránkách. Stručný přehled o tlačítkách Tweet najdete na Twitteru na adrese: dev.twitter.com/web/tweet-button

Pokud si zobrazíte některou webovou stránku našeho internetového rozhraní obsahující takový plugin, váš webový prohlížeč naváže přímé spojení se serverem Twitteru. Twitter tím získá informaci, že jste ze své IP adresy navštívili naši stránku. Jestliže kliknete na tlačítko Tweet a současně jste přihlášeni ke svému twitterovému účtu, můžete na svůj profil na Twitteru umístit odkaz na obsah našich stránek. Twitter tak může přiřadit zobrazení naší stránky k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme vás, že jako provozovatelé stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich využívání společností Twitter.

Pokud si nebudete přát, by Twitter mohl přiřadit vaši návštěvu našich stránek, odhlaste se prosím ze svého twitterového účtu.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na stránkách služby Twitter, které jsou dostupné na následující adrese: twitter.com/en/privacy

c) YouTube 

Tyto internetové stránky využívají zásuvné moduly služby YouTube, která patří společnosti Google Inc. se sídlem v San Brunu v Kalifornii v USA. Jakmile navštívíte naši stránku s integrovaným pluginem služby YouTube, naváže se spojení se serverem služby YouTube. Tím se server služby YouTube dozví, kterou konkrétní stránku našeho webu jste navštívili. Budete-li navíc přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožníte službě YouTube přiřadit obsah, který si zobrazujete, přímo ke svému osobnímu profilu. Tuto možnost přiřazení obsahu k účtu můžete zrušit tím, že se nejprve ze svého účtu odhlásíte. Další informace o tom, jak se prostřednictvím služby YouTube shromažďují a používají informace, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.youtube.com.

d) Instagram

Naše internetové stránky zahrnují funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jste-li přihlášeni ke svému účtu u služby Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram umístit na svůj instagramový profil odkaz na obsah našich stránek. Díky tomu může Instagram návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme vás, že jako provozovatelé stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich využívání společností Instagram.

Další podrobnosti naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách služby Instagram: help.instagram.com/155833707900388

e) Další pluginy služeb Pinterest, Vimeo atd.

Aby naše internetové stránky byly pro uživatele příjemnější a poutavější, používáme na nich občas i sociální pluginy dalších vybraných platforem (např. Pinterest, příp. také Dailymotion nebo Vimeo). Takové pluginy jsou obvykle označeny logem spolupracujícího partnera a textovým popiskem.

Když si zobrazíte některou naši webovou stránku obsahující takový plugin, váš webový prohlížeč naváže krátké přímé spojení s příslušnými servery. Spojení slouží v první řadě k zobrazení obsahu pluginu. Spolupracující partner přitom získá vaši IP-adresu. Prakticky však bez dalších úkonů není možné přiřadit tuto IP-adresu vašemu jménu. Za určitých okolností může provozovatel platformy ukládat na vašem počítači soubory cookie (viz také oddíl „Cookies“ výše). V nastavení svého webového prohlížeče můžete ukládání cookies zakázat.

f) Partnerské programy společností Amazon.de, Hatch a dalších

Společnost EIZO se účastní partnerského programu společnosti Amazon Europe S.à.r.l., který je navržen pro weby, kterým mohou být za umístění reklamy a odkazů vedoucích na stránky amazon.de proplaceny výdaje na inzerci.

EIZO spolupracuje také s internetovými obchody, aby vás coby uživatele upozornilo na ty, v nichž si můžete zakoupit výrobky značky EIZO. Patří sem také obchody, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Koupit“ na stránkách jednotlivých produktů. Coby uživatelé budete po kliknutí na logo internetového obchodu přesměrováni na jeho webové stránky. K tomu dojde buď přímým předáním, nebo prostřednictvím společnosti HATCH B.V. se sídlem v Nizozemsku (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, NL). Za účelem poskytování této služby dochází k přenosu dat do partnerské společnosti Hatch. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: www.gethatch.com/en/privacy-policy/

13. Související práva

Máte právo:

 • podle článku 15 GDPR žádat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Zejména máte možnost si vyžádat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz či omezení zpracování nebo námitku, o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, a dále též o existenci automatického rozhodování včetně profilování a smysluplných informací o jejich podrobnostech;
 • podle článku 16 GDPR neprodleně žádat opravu nesprávných nebo doplnění námi uchovávaných osobních údajů;
 • podle článku 17 GDPR žádat výmaz vašich údajů, které uchováváme, pokud zpracování není nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, z důvodu splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle článku 18 GDPR právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, vy však odmítáte jejich výmaz a my tyto údaje již nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste proti zpracování vznesli námitku podle článku 21 GDPR;
 • podle článku 20 GDPR právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo předat tyto údaje jinému správci;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR svůj dříve udělený souhlas kdykoli odvolat. Z toho plyne, že do budoucna již nemůžeme pokračovat ve zpracovávání údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu, a
 • podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla tak můžete učinit u dozorového úřadu v obvyklém místě pobytu, v blízkosti pracoviště nebo sídla naší společnosti.

 

14. Právo vznést námitku

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty prvé písm. f) GDPR, máte podle článku 21 GDPR právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku, pokud k tomu máte důvody, které se týkají vaší konkrétní situace, nebo námitka míří proti přímému marketingu. V posledně jmenovaném případě máte obecné právo vznést námitku, kterou budeme respektovat bez uvedení konkrétní situace.

Budete-li chtít uplatnit své právo na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, kontaktujte nás prosím e mailem na adrese: eeg-data-protection(at)eizo.com.

15. Zabezpečení dat

K procházení webu používáme rozšířenou technologii SSL (Secure Socket Layer) s nejvyšším stupněm šifrování, který podporuje váš prohlížeč. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, použijeme namísto toho technologii 128-Bit v3. Zda jsou jednotlivé stránky našeho webu šifrovány, zjistíte podle symbolu klíče nebo uzamčeného zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Přijímáme také vhodná technická a organizační opatření, aby vaše údaje byly chráněny před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečnou nebo úplnou ztrátou, poškozením či neoprávněným zásahem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou trvale vylepšována v závislosti na technickém rozvoji.

16. Platnost a změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální a platné k měsíci květnu 2018.

Další rozvoj našich webových stránek a nabídky či změny právních předpisů si mohou vyžádat jejich aktualizaci. Tyto Zásady ochrany osobních údajů lze kdykoli najít pod odkazem „Ochrana osobních údajů“ v patičce internetových stránek společnosti EIZO.

17. Práva 

Na tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují práva společnosti EIZO Europe GmbH, zejména pak autorské právo.

18. Technická bezpečnost 

Společnost EIZO chrání soukromí uživatelů a průběžně upravuje technická a organizační opatření sloužící k ochraně svěřených údajů. Tato opatření mají v největší možné míře zabránit neoprávněnému přístupu, protiprávnímu vymazání nebo manipulaci a neúmyslné ztrátě dat.

1 Úřady pro ochranu osobních údajů vyžadují pro zákonné použití služby Google Analytics uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů. Google nabízí vzor takové smlouvy na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html.

II. Poznámky k zásadám zpracování osobních údajů

S Vašimi osobními daty zacházíme s maximální důvěrností.
Více se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů: Česky / Anglicky.

III. Vyloučení odpovědnosti

Obsah on-line nabídky 

Společnost EIZO Europe GmbH připravila všechny informace a součásti těchto webových stránek podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Údaje vycházejí vždy z uvedeného stavu. Přesto se neručí za aktuálnost, správnost, úplnost, kvalitu a technickou přesnost poskytovaných informací. Stejně tak EIZO neručí za případné škody způsobené počítačovými viry při zobrazení těchto webových stránek nebo při stažení dat z těchto stránek. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Společnost EIZO si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního upozornění měnit, rozšiřovat, mazat a dočasně či trvale znemožnit veřejný přístup na část stránek nebo na celou nabídku.


Odkazy

Pokud společnost EIZO přímo či nepřímo odkazuje pomocí tzv. linků na cizí stránky na internetu, na jejichž obsah nemá žádný vliv, ručí pouze za to, že jejich používání v případě nezákonného obsahu znemožní, bude-li o takovém obsahu mít přesné povědomí a bude-li to pro ni technicky možné a únosné. Za obsah odkazovaných stránek vždy zodpovídá příslušný původce nabídky nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky jsou v okamžiku vytváření odkazu prověřeny z hlediska případné protiprávnosti. U odkazovaných stránek nebyl v době vytváření odkazu patrný žádný protiprávní obsah. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního náznaku protiprávnosti možná. Je-li zjištěno porušení zákona, jsou příslušné odkazy neprodleně odstraněny.


Autorská práva a ochranné známky

Texty, obrázky a grafické materiály včetně jejich rozmístění na webových stránkách EIZO podléhají ochraně autorských práv a dalším ochranným ustanovením. Jako celek nebo jako jeho části smějí být použity výhradně k osobním nekomerčním účelům. Toto ustanovení se nevztahuje na tiskové zprávy z tiskové sekce, pokud je při použití těchto materiálů uvedena společnost EIZO coby jejich původce. Pokud se obsah nebo součásti webových stránek EIZO tímto přípustným způsobem ukládá, rozmnožuje nebo rozšiřuje, musí se přitom uvádět autorská práva EIZO Europe GmbH. Obrázky a novinové či časopisecké články zobrazované na webových stránkách EIZO mohou navíc částečně podléhat autorským právům třetích stran.


Známky

„EIZO“ je mezinárodně chráněná ochranná známka. Také názvy firem, firemní loga a jména výrobků uváděná na webových stránkách EIZO mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.


Právní účinnost tohoto Vyloučení odpovědnosti 

Toto Vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, která na tuto stránku odkazuje. Pokud části nebo celé formulace tohoto textu neodpovídají, přestaly odpovídat nebo zčásti neodpovídají právnímu stavu, obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu zůstává nedotčena.