Naše poslání

Odpovědné a udržitelné chování

CSR_Stage.jpg

Odpovědné chování vůči planetě, našim zaměstnancům a zákazníkům a společnosti je nezbytnou součástí našeho podnikání. Do všeho, co děláme, začleňujeme udržitelnost a etické postupy a pracujeme na dalším rozvoji našich environmentálních, sociálních a správních závazků.

Zásady společnosti EIZO - sedm závazků

Níže uvedené „Zásady společnosti EIZO – Sedm závazků“ slouží jako směrnice pro všechny EIZO zaměstnance a vyjadřují naše povinnosti vůči společenství a životnímu prostředí. Zavazujeme se přizpůsobovat všechny naše podnikatelské činnosti těmto zásadám.

Účast na mezinárodních iniciativách

Společnost EIZO zaujímá jasné stanovisko k nepřijatelnému chování. Proto se účastníme iniciativy OSN Global Compact, která vychází z pracovních zásad Deklarace o základních zásadách a právech při práci Mezinárodní organizace práce (ILO). Také jsme se připojili k Alianci pro odpovědné podnikání (Responsible Business Alliance - RBA) a zavázali jsme se k neustálé optimalizaci v rámci našeho globálního dodavatelského řetězce.

CSR_Teaser_UN_Global_Compact.jpg

United Nations Global Compact

Společnost EIZO se připojila ke Global Compact OSN v září 2012. UN Global Compact je dobrovolnou iniciativou s cílem vytvářet celosvětově udržitelné hospodářství. Zúčastněné firmy se chovají jako správné podnikatelské subjekty uplatňující zodpovědné a tvůrčí praktiky. Firmy hlásící se k iniciativě UN Global Compact se zavazují dodržovat deset principu sociální odpovědnosti (CSR) v oblastech lidských práv, práce, ochrany životního prostředí a potírání korupce. Přijímáme společenskou odpovědnost za globální společné dobro a zvyšujeme hodnotu naší společnosti dodržováním deseti základních principů globální dohody OSN.

Další informace o iniciativě United Nations Global Compact
CSR_Tease_RBA.jpg

Responsible Business Alliance (RBA)

Společnost EIZO Corporation přistoupila v lednu 2020 k alianci Responsible Business Alliance (RBA), neboť plně podporuje vize a cíle RBA.

RBA sdružuje firmy uplatňující v celém dodavatelském řetězci elektrotechnického průmyslu principy CSR. EIZO se zavazuje k postupnému uvádění svých podnikatelských činností do souladu s kodexem RBA a k podpoře a motivaci svých přímých dodavatelů k témuž směřování.

CSR_Teaser_International_Labor_Organization.jpg

International Labor Organization (ILO)

Společnost EIZO dodržuje lidská práva podle Mezinárodní organizace práce (ILO). "Zásady společnosti EIZO – Sedm závazků" jsou v souladu se směrnicemi iniciativy United Nations Global Compact, která vychází z úmluv ILO (International Labor Organization).

Společnost EIZO odmítá jakékoli formy nucené nebo dětské práce, nepodílí se na takové práci a nemůže s ní být ani žádným jiným způsobem spojována. EIZO podporuje boj proti diskriminaci a dbá na lidská práva svých pracovníků.

Zprávy

Zavázali jsme se k transparentnosti a od roku 2007 dokumentujeme naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti ve výročních zprávách CSR.

Od roku 2020 byla tato zpráva nahrazena integrovanou zprávou. Ta kombinuje finanční informace a nefinanční informace, jako je obchodní strategie a náš závazek v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení (ESG). Souhrnná zpráva poskytuje našim akcionářům, investorům a dalším zúčastněným stranám podrobné informace o středně- a dlouhodobých krocích skupiny EIZO ke zvyšování hodnoty naší společnosti.