Správa barev

Vysvětlení pojmů

Farbmanagement_Workflow_-_Stage.TIF

Abychom všichni hovořili stejným jazykem, vysvětlíme si na tomto místě krátce pár pojmů. Fotografové a grafici často hovoří o kalibraci v souvislosti s barevnou věrností v určité fázi zpracování obrazových dat. Mnohdy jsou tím však míněny procesy, které bychom technicky správně měli označit jako profilování, simulaci, emulaci nebo nastavování.

Klíčovým médiem je datový soubor

Pro konzistentní uplatňování správy barev od pořízení snímku až po hotový výtisk je nezbytné provádět na různých místech preventivní úkony, používat správný hardware a zajistit správná nastavení.

Těžištěm práce s digitálním obrazem je vždy datový soubor. Fotoaparát uloží obrazová data na paměťovou kartu a zobrazí je na displeji přístroje. Z karty se data zkopírují do počítače a zobrazí se na monitoru. Na počítači se data optimalizují a v posledním kroku se vytisknou. Do různých míst tohoto postupu se mohou zanést chyby a nepřesnosti. Cílem veškerého snažení při správě barev je získat vždy naprosto nezkreslený pohled na obrazová data.

Kalibrace

Kalibrací je přísně vzato míněno pouze měření. Při něm se pomocí kalibračního softwaru na monitoru zobrazují stanovené barevné plochy, jež jsou měřeny kalibračním senzorem. Tímto měřením se vždy zjistí větší či menší odchylky mezi požadovanými a skutečnými hodnotami. Tím je vlastní kalibrace dokončena. Uživatel ovšem nechce tyto odchylky pouze zjistit, ale potřebuje je i odstranit. Proto nyní nezbytně následuje další krok, jímž je korekce hodnot barev a jasu. Místo uskutečnění této korekce závisí na tom, zda se provádí hardwarová nebo softwarová kalibrace.

V souvislosti s kalibrací monitoru se pojmem „kalibrace“ často míní celý proces sloužící k nezkreslené reprodukci obrazových dat na monitoru. Technicky vzato však toto označení není správné.

Korekce odchylek v zobrazení

Hardwarová nebo softwarová kalibrace

Při hardwarové kalibraci se nepřesnosti v barevném podání monitoru korigují v převodní tabulce (Look-Up-Table, LUT) monitoru a jas podsvícení se samočinně nastaví na správnou hodnotu.

Při softwarové kalibraci se nepřesnosti monitoru neodstraňují. S využitím korekčního profilu se naopak upraví obrazová data takovým způsobem, který vykompenzuje chyby v zobrazení monitoru. Jas musí nastavit uživatel ručně dle pokynů kalibračního softwaru.

Obě metody mají shodný cíl: získat nezkreslený pohled na obrazová data. Hardwarová kalibrace je bezeztrátová, zatímco při softwarové kalibraci se může snížit kvalita zobrazení. Proto všechny monitory EIZO ColorEdge umožňují hardwarovou kalibraci.

Profily a profilování

Profil popisuje určité vlastnosti. Při správě barev se obvykle používají profily ICC. Tyto profily mohou zahrnovat informace týkající se různých etap pracovního postupu:

V profilu fotoaparátu se nachází nastavení pro konverzi souborů RAW. Profil monitoru popisuje vlastnosti monitoru. U hardwarově kalibrovaných monitorů má tento profil spíše informativní charakter. Obsahuje vlastnosti monitoru (např. aktuálně zvolený barevný prostor), které operační systém a grafický editor potřebuje pro zasílání správných pokynů týkajících se barev do monitoru. V případě softwarové kalibrace obsahuje profil monitoru také barevné korekce. Tyto profily se vytváří automaticky a uživatel s nimi nemá příliš mnoho práce. Naopak s profily týkajícími se tisku přijdeme do častějšího kontaktu. Tiskový profil obsahuje informace o vlastnostech určitého tiskového procesu. Tiskový profil ICC zahrnuje údaje o vlivu tiskárny, barev a papíru na vzhled vytištěných dat. Tento tiskový profil je využíván i grafickým editorem, a to pro simulaci vzhledu výtisku při obrazovkových korekturách a pro řízení správy barev při tisku.