EIZO Academy

Kalibrační protokol

Jak si přečíst protokol ColorEdge Factory Report o tovární kalibraci.

Graphics_Calibration.JPG

Každý monitor ColorEdge je po sestavení kalibrován a nastaven v továrně společnosti EIZO. Tato individuální optimalizace každého zařízení je jediným způsobem, jak dosáhnout přesnosti, na kterou se každý den spoléhá nespočet kreativních profesionálů po celém světě.

Pro prokázání vynikající přesnosti tovární kalibrace EIZO jsou všechny monitory ColorEdge řady CG i modely řady CS, které byly uvedeny na trh od roku 2023, dodávány s individuální zprávou o výsledcích provedené kalibrace (tzv. Kalibrační protokol). U modelů řady CG může zpráva obsahovat také naměřené hodnoty přesnosti vestavěného kalibračního senzoru.

Tento kalibrační protokol dokumentuje vynikající přesnost monitoru v okamžiku jeho výroby a poskytuje informace o jednotlivých naměřených hodnotách a výsledku nastavení.

V závislosti na modelu se může rozsah kalibračního protokolu lišit.

Podívejme se, jaké informace můžete z kalibračního protokolu vyčíst:

Model / sériové číslo

V horní části kalibračního protokolu najdete název produktu a sériové číslo (S/N) monitoru. Sériové číslo najdete také na typovém štítku na zadní straně zařízení a v nabídce elektronického monitoru (OSD) v položce nabídky "Informace".

Nastavení monitoru

Jsou zde uvedena nastavení, podmínky měření a použitý měřicí přístroj. V kalibračním protokolu jsou popsány čtyři body:

  • Jas
  • Bílý bod
  • Gamma křivka
  • Použitý měřicí snímač

Homogenita

Bez korekce vykazují všechny LCD panely nehomogenity způsobené jejich konstrukcí. Pro většinu každodenních aplikací nepředstavují problém, proto se například u kancelářských monitorů nekorigují. Jako kreativní profesionál se však musíte spolehnout na to, že zobrazení obrazu na monitoru přesně odpovídá obrazovému souboru a je homogenní a přesné po celé ploše.

Pro zajištění této přesnosti měří společnost EIZO zobrazovací plochu každého monitoru ColorEdge v 25 jednotlivých segmentech pomocí vysoce přesného snímače optimalizovaného pro tento účel. Pokud jsou zjištěny odchylky, které se vymykají přísným limitům EIZO, jsou tyto odchylky opraveny.

 

Tabulka výsledků

V tabulce výsledků najdete hodnoty barevných odchylek (⊿E00) a jasových odchylek (⊿LR ) vašeho monitoru pro všech 25 měřicích bodů. Referenční hodnotou pro tyto odchylky je středové pole měření (pole 13).

Barevná odchylka ⊿E00 (Delta E 00)
⊿E00 je číselná hodnota a vyjadřuje barevný rozdíl mezi cílovou a skutečnou hodnotou. Čím je hodnota větší, tím je barevná odchylka pro lidské oko zřetelnější. V tabulce je uvedena barevná odchylka každého bodu od středového bodu (pole 13).

Ke klasifikaci těchto hodnot: Zpravidla lze předpokládat, že ⊿E 1-2 není pro lidské oko rozpoznatelná, ⊿E 2-3 obvykle rozpozná pouze extrémně trénované oko a ⊿E 3 a více je patrná i pro netrénované oko.

Odchylka jasu ⊿LR (Delta LR)
⊿LR poskytuje informaci o homogenitě jasu (svítivosti) obrazovky. Tabulka popisuje poměr jasu jednotlivých měřených bodů ve srovnání se středovým měřicím polem (pole 13), které je nastaveno na 100 % jako referenční bod.

DUE (Digital Uniformity Equaliser)

Technologie DUE koriguje jasové a barevné odchylky po celé ploše obrazové plochy monitoru v okamžiku, kdy monitor opustí továrnu EIZO. Toho je dosaženo individuálním řízením tonálních hodnot až na úrovni jednotlivých obrazových bodů.

Gamma

U LCD displeje není tonální (gamma) křivka jasu tak přesná, jak by jejich uživatelé potřebovali. Proto je gradient jasu měřen a nastavován v odpovídajících úrovních jasu.

Jelikož lidské vnímání není lineární, vychází tato korekce ze standardní gama křivky 2,2, která se nejčastěji používá v počítačích se systémem Windows i Mac. Tato gama korekce zajišťuje správné nastavení tonální křivky a vychází také z lidského vnímání jasových změn, takže výsledný vjem změn jasu pak působí na pozorovatele lineárně.

V rámci tovární kalibrace je průběh gama křivek dokonale upraven v komplexním procesu měření. Hodnoty gama pro červenou (R), zelenou (G) a modrou (B) jsou nastaveny pro všechny hodnoty jasu od 0 - 255 (8bitové) a 0 - 1023 (10bitové). Na obrázku je znázorněna cílová křivka a výsledek měření skutečné křivky gama. Pokud se obě křivky shodují, znamená to, že váš monitor ColorEdge dosahuje ideální gama křivky pro přesnou reprodukci odstínů šedé (šedý klín) bez odchylky jasu nebo barevných nuancí.

Gamut

Existují různé standardy pro barevné prostory (gamuty), například DCI-P3 nebo AdobeRGB. Barevný gamut monitoru je často znázorněn jako trojúhelník na barevném diagramu CIExy vytvořeném Mezinárodní komisí pro osvětlení (CIE). Většina modelů ColorEdge má široké pokrytí barevného gamutu.

Kalibrační protokol zobrazuje měření RGB kalibrovaného monitoru ColorEdge ve srovnání se standardy sRGB/BT.709 a DCI-P3. Barevný prostor definovaný standardem je zobrazen plnou čarou a výsledky měření monitoru tečkovanou čarou. To ukazuje, jak velkou část každého standardního barevného prostoru monitor ColorEdge pokrývá.

Barevná teplota bílého bodu

Na tomto grafu vidíte, jak stabilní zůstává bílý bod monitoru při různých úrovních jasu. V ideálním případě by se naměřené hodnoty měly co nejvíce blížit cílové hodnotě 6500 kelvinů.

Bílý bod 6500 K je standardem pro běžné počítačové aplikace, barevný prostor sRGB a mezinárodní standard pro digitální tzv. FullHD (1920x1080) rozlišení (ITU-R BT.709).

Factory-Report_Image_07_-_Farbtemperatur.jpg

Přesnost snímače

V roce 2010 uvedla společnost EIZO jako první výrobce na světě na trh samokalibrující se grafický monitor, tj. monitor s vestavěným snímačem. Snímač použitý v monitorech řady ColorEdge CG byl vyvinut společností EIZO a společnost EIZO jej také vyrábí. Aby byla zajištěna vynikající přesnost měření, je každý snímač integrovaný v monitoru CG kalibrován profesionálním spektrofotometrem referenční kvality a nastavován společně s vestavěným panelem.

Tímto způsobem zajišťujeme, že se můžete naprosto spolehnout na vynikající přesnost měřicího senzoru instalovaného v monitoru ColorEdge a že můžete dlouhodobě udržovat přesné zobrazení barev a jasu monitoru prostřednictvím jeho pravidelné rekalibrace.

Tovární report obsahuje výsledky měření přesnosti korelace mezi integrovaným senzorem a referenčním spektrofotometrem pro hodnoty jasu 0, 512 a 1023. Čím blíže je výsledek ke středu diagramu (na obrázku níže označen šipkou), tím vyšší je absolutní přesnost integrovaného kalibračního senzoru. Oblast označená přerušovanou čarou označuje přísné parametry, v jejichž rámci se musí výsledky měření nacházet, aby společnost EIZO klasifikovala hodnoty jako přesné.

Mnoho externích kalibračních senzorů má poměrně velký sériový rozptyl. Pokud je monitor kalibrován pomocí takového externího měřicího zařízení, může nepřesný měřicí senzor vést k nepřesné kalibraci.

Následující obrázek ukazuje typickou přesnost měření integrovaného kalibračního snímače ColorEdge ve srovnání s externími kalibračními snímači jiných výrobců.

Už jste to věděli?

Naše tovární kalibrace má také další výhodu: protože monitor byl z výroby nastaven tak dokonale, je třeba při rekalibraci zkontrolovat pouze několik referenčních bodů, aby se kompenzovalo stárnutí monitoru. Proto je rekalibrace pomocí zařízení ColorNavigator tak rychlá, aniž by to bylo na úkor přesnosti. Ve standardním režimu jsou všechny kalibrační cíle rovněž aktualizovány jedinou rekalibrací.