Zásady společnosti EIZO – Sedm závazků

Níže uvededné „Zásady společnosti EIZO – Sedm závazků“ slouží jako směrnice pro všechny pracovníky koncernu EIZO a vyjadřují naše povinnosti vůči společenství a životnímu prostředí. Zavazujeme se přizpůsobovat všechny naše podnikatelské činnosti těmto zásadám.


1. závazek: Vytváříme přidanou hodnotu
Poskytujeme vysoce kvalitní výrobky a služby orientované na zákazníka, přičemž díky jedinečným technologiím a nápadům vytváříme a nabízíme přidanou hodnotu.


2. závazek: Bereme ohled na životní prostředí
Své výrobní a podnikatelské činnosti utváříme s ohledem na životní prostředí.
Přečtěte si o tom více


3. závazek: Chováme se jako mezinárodní koncern
Chováme se jako mezinárodní koncern s globálním směřováním a globálním uvažováním.
Přečtěte si o tom více


4. závazek: Obchodujeme otevřeně a férově.
Naše obchodování je otevřené a férové.
Přečtěte si o tom více


5. závazek: Udržujeme pevné a důvěryhodné vztahy s partnery
Usilujeme o pevné a důvěryhodné vztahy s našimi partnery – s obchodními partnery, pracovníky, akcionáři i místními samosprávami.
Přečtěte si o tom více na mezinárodních webových stránkách EIZO


6. závazek: Přísně respektujeme a dodržujeme zákony dle jejich znění a smyslu
Jako správný podnikatelský subjekt přísně respektujeme a dodržujeme zákony dle jejich znění a smyslu.


7. závazek: Udržujeme tolerantní firemní kulturu
Dbáme na základní lidská práva a klademe důraz na tolerantní firemní kulturu.

United Nations Global Compact

EIZO se přihlásilo k iniciativě United Nations Global Compact. UN Global Compact je dobrovolnou iniciativou s cílem vytvářet celosvětově udržitelné hospodářství. Zúčastněné firmy se chovají jako správné podnikatelské subjekty uplatňující zodpovědné a tvůrčí praktiky. Firmy hlásící se k iniciativě UN Global Compact se zavazují dodržovat deset principu sociální odpovědnosti (CSR) v oblastech lidských práv, práce, ochrany životního prostředí a potírání korupce.

Přebíráme svoji společenskou odpovědnost ve smyslu obecného blaha a zvyšujeme hodnotu naší firmy tím, že dodržujeme následujících deset základních principů UN Global Compact.


Deset principů United Nations Global Compact

1. Firmy mají dbát na ochranu mezinárodních lidských práv a podporovat ji.

2. Firmy mají zajistit, že se nebudou podílet na porušování lidských práv.

3. Firmy mají dbát na svobodu sdružování a účinné uplatňování práva na kolektivní vyjednávání.

4. Firmy se mají zasazovat o odstraňování všech forem nucené práce.

5. Firmy se mají zasazovat o odstraňování dětské práce.

6. Firmy se mají zasazovat o odstraňování diskriminace při zaměstnávání a hledání nových zaměstnanců.

7. Firmy se mají v problematice životního prostředí řídit principem prevence.

8. Firmy se mají chopit iniciativy za zvyšování povědomí o životním prostředí.

9. Firmy mají urychlovat vývoj a zavádění technologií šetrnějších k životnímu prostředí.

10. Firmy mají vystupovat proti všem formám korupce včetně vydírání a podplácení.


Další informace o iniciativě United Nations Global Compact

Respektování lidských práv dle ILO

"Zásady společnosti EIZO – Sedm závazků" jsou v souladu se směrnicemi iniciativy United Nations Global Compact, která vychází z úmluv ILO (International Labor Organization).
Společnost EIZO odmítá jakékoli formy nucené nebo dětské práce, nepodílí se na takové práci a nemůže s ní být ani žádným jiným způsobem spojována. EIZO podporuje boj proti diskriminaci a dbá na lidská práva svých pracovníků.

Responsible Business Alliance (RBA)

Společnost EIZO Corporation přistoupila v lednu 2020 k alianci Responsible Business Alliance (RBA), neboť plně podporuje vize a cíle RBA.
RBA sdružuje firmy uplatňující v celém dodavatelském řetězci elektrotechnického průmyslu principy CSR. EIZO se zavazuje k postupnému uvádění svých podnikatelských činností do souladu s kodexem RBA a k podpoře a motivaci svých přímých dodavatelů k témuž směřování.

Integrated Report

Integrated Report EIZO Group

Zveřejňujeme první Souhrnnou zprávu nahrazující zprávu CSR. Souhrnná zpráva zahrnuje finanční informace a informace nefinančního charakteru jako obchodní strategie či naše nasazení v oblasti životního prostředí, sociální a korporátní zodpovědnosti (ESG). Souhrnná zpráva poskytuje našim akcionářům, investorům a dalším zúčastněným stranám podrobné informace o středně- a dlouhodobých krocích skupiny EIZO ke zvyšování hodnoty naší společnosti.

K Souhrnné zprávě

Ke zprávám CSR (před rokem 2019)