Zásady pro dodavatele skupiny EIZO

Zásady chování skupiny EIZO slouží jako směrnice, jimiž se musí řídit všechny součásti skupiny EIZO, a jsou rovněž součástí závazku společnosti EIZO vůči partnerům. Na základě těchto zásad hodlá EIZO na celém světě uplatňovat společensky odpovědné a nezávadné obchodní praktiky. Aby se toto předsevzetí promítlo do celého dodavatelského řetězce, zavazuje EIZO všechny své dodavatele k dodržování svého dodavatelského kodexu.

Dodržování zákonů a předpisů

 1. Od dodavatelů se očekává dodržování zákonů a předpisů platných v zemích a oblastech, v nichž působí.
 2. Dodavatelé nesmí nabízet žádné občerstvení, pozornosti či příspěvky, které by byly v rozporu s platnými zákony, předpisy nebo všeobecně rozšířenými obchodními praktikami.
 3. Dodavatelé nesmí mít žádné vazby na skupiny či organizace zaměřené proti zájmům lidu.

Lidská práva a práce

 1. Dodavatelé se zavazují k důstojnému zacházení s pracovníky a k vyloučení diskriminace na základě původu, pohlaví, věku, státní příslušnosti, náboženství apod. jak při náboru nových pracovníků, tak během jejich pracovního poměru.
 2. Dodavatelé se zavazují poskytovat pracovníkům férovou mzdu a dodržovat platné zákony daného státu. Disciplinární opatření v podobě krácení mzdy jsou nepřípustná.
 3. Dodavatelé se zavazují k přísnému vyloučení dětské a nucené práce.
 4. Dodavatelé se zavazují respektovat právo pracovníků na sdružování a zajišťovat otevřenou a přiměřenou komunikaci mezi pracovníky a managementem.
 5. Dodavatelé se zavazují dodržovat přiměřenou pracovní dobu a dostatek dovolené pro ochranu zdraví pracovníků. Rozsah pracovní doby nesmí překračovat zákonná omezení.
 6. Dodavatelé se zavazují neodebírat žádné suroviny z konfliktních nebo vysoce rizikových oblastí a nepoužívat a nenakupovat díly, součásti ani výrobky zhotovené byť jen zčásti z takových surovin.

Kvalita, dodávky a stabilní zásobování

 1. Dodavatelé se zavazují plnit předepsané kvalitativní požadavky nutné pro poskytování bezpečných výrobků a služeb našim zákazníkům.
 2. Dodavatelé se zavazují rychle a přesně poskytovat podstatné informace týkající se výrobků a služeb.
 3. Od dodavatelů se vyžaduje udržování vysokých standardů v oblasti kvality výrobků, technologií a dodacích lhůt. Dále se od dodavatelů očekává přiměřená cenová politika.
 4. Od dodavatelů se vyžaduje udržování dostatečných kapacit pro zajištění stabilních dodávek a flexibilní pokrytí výkyvů v poptávce.

Životní prostředí

 1. Dodavatelé se zavazují dodržovat platné zákony, předpisy a mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí.
 2. Dodavatelé se zavazují předložit nebo nechat uskutečnit certifikaci dle ISO 14001 nebo environmentální certifikaci provedenou jiným orgánem.
 3. Dodavatelé se zavazují nepoužívat chemikálie zakázané zákony, předpisy nebo mezinárodními dohodami. Dodavatelé se zavazují zveřejňovat zákonné informace o používání chemikálií, zejména pokud jde o látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern, SVHC).
 4. Dodavatelé se zavazují vyvíjet výrobky a součásti přispívající k úspoře energie a přírodních zdrojů a k významnější recyklaci, aby se snížilo zatížení životního prostředí.
 5. Dodavatelé mají usilovat o šetrné nakládání s energií a přírodními zdroji, snižování objemu odpadu, recyklaci odpadu, přiměřenou čistotu vypouštěných plynů a odpadních vod, předcházení znečištění životního prostředí a snižování vlivů na životní prostředí.

Přiměřený firemní management

 1. U dodavatelů se očekává přiměřený a férový firemní management. Společnosti EIZO se mají sdělovat informace o politice managementu a stavu firmy (včetně finančních informací).
 2. Dodavatelé se zavazují udržovat dobré vztahy s místními samosprávami, spolupracovat s nimi a koordinovat s nimi svoji činnost.

Zdraví a bezpečnost

 1. Dodavatelé se zavazují vytvořit pro své pracovníky zdravé a bezpečné pracovní prostředí odpovídající platným zákonům a ustanovením.
 2. Dodavatelé se zavazují uplatňovat bezpečnostní opatření související s provozem strojů a zařízení na pracovišti.
 3. Dodavatelé se zavazují vyšetřovat případné úrazy a přijímat nezbytná nápravná opatření.
 4. Dodavatelé se zavazují přijímat opatření ke snížení rizik, která pro zdraví zaměstnanců mohou plynout z přítomnosti chemikálií, hluku, škodlivých výparů apod.
 5. Dodavatelé se zavazují udržovat bezpečné a zdravotně nezávadné (čisté) prostředí ve všech prostorech (v jídelnách, bufetech, sociálních zařízeních apod.).
 6. Dodavatelé se zavazují průběžně informovat pracovníky o případných pracovních úrazech a přijímat nezbytná opatření k zamezení jejich dalšího výskytu.
 7. Dodavatelé se zavazují vyhodnocovat a kontrolovat provádění fyzicky namáhavé práce.
 8. Dodavatelé se zavazují uplatňovat nezbytné programy pro ochranu zdraví svých zaměstnanců.